Новини |  Цели и задачиЧленове и ръководство | Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Списък от Основни закони > Закон дружествата със специална инвестиционна цел

 

ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

 

 

   Предмет на дейност

 

   Чл. 4. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да извършва следните сделки:

  1. набиране на средства чрез издаване на ценни книжа;

   2. покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, или покупко-продажба на вземания.

   (2) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да извършва други търговски сделки извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от този закон.

  (3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да придобива недвижими имоти или вземания, които са предмет на правен спор.

  (4) Недвижимите имоти, придобивани от дружеството със специална инвестиционна цел, трябва да се намират на територията на Република България.

  (5) Вземанията, придобивани от дружеството със специална инвестиционна цел, трябва да:

  1. са към местни лица;

  2. не са обект на принудително изпълнение.

  (6) Едно дружество със специална инвестиционна цел може да секюритизира само недвижими имоти или само вземания.