Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство | Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | ВръзкиЗа контакти

Списък от Основни закони > Закон за кредитните институции

Пълният текст в PDF формат Пълният текст в PDF формат  112 kB

 

  Закон за кредитните институции

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

Чл. 2. (1) Банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.

(2) Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

2. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;

3. приемане на ценности на депозит;

4. дейност като депозитарна или попечителска институция;

5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.)

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 9;

9. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) парично брокерство;

11. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

12. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Придобиването, регистрирането, сетълментът, изплащането и търговията с държавни ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг. Търговията с държавни ценни книжа, осъществявана на регулирани пазари на финансови инструменти и на многостранни системи за търговия, се извършва по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти.

(4) Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и услугите по ал. 2, т. 3 и 4 може да извършва само:

1. лице, което е получило лиценз за банка от БНБ;

2. банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Република България чрез клон;

3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България.

(6) Освен банките електронни пари могат да издават и дружества за електронни пари, които са:

1. получили лиценз от БНБ;

2. получили лиценз от компетентните органи на държава членка и предоставят услуги на територията на Република България директно или чрез клон.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите:

1. по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 - 12;

2. придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;

3. отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

(2) Финансовите институции, които не подлежат на лицензиране или регистриране по друг закон, трябва да бъдат вписани в регистър на БНБ, за да могат да извършват дейност. Регистърът е публичен и за вписването в него се издава удостоверение.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) За да бъде вписана в регистъра по чл. 3, ал. 2, финансова институция с търговска регистрация на територията на Република България трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е учредена като акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност или командитно дружество с акции и да има внесен с парични вноски капитал в размер, определен с наредба на БНБ;

2. мястото на извършване на основната стопанска дейност да е на територията на Република България;

3. управляващите и представляващите дружеството лица, както и лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството, да притежават необходимата квалификация, професионален опит и репутация.

(2) Чуждестранна финансова институция, която ще осъществява дейност на територията на Република България чрез клон или директно, се вписва в регистъра въз основа на уведомлението и приложеното удостоверение по чл. 24, ал. 2.

(3) Редът за вписване и заличаване от регистъра по чл. 3, ал. 2, както и необходимите документи за вписването се определят с наредбата по ал. 1, т. 1.

(4) Българската народна банка отказва вписване в регистъра на местна или чуждестранна финансова институция, ако не отговаря на изискванията за вписване или ако не са представени необходимите данни и документи или представените съдържат непълна, противоречива или невярна информация.

(5) Българската народна банка заличава от регистъра местна или чуждестранна финансова институция по нейно искане или ако установи, че:

1. е престанала да отговаря на изискванията на този член;

2. вписването е било извършено въз основа на невярна информация или неверни документи;

3. не изпълнява задълженията си по този закон или актовете за прилагането му, или други нормативно установени изисквания за осъществяване на дейността.

(6) Изискванията към дейността на финансовата институция се определят с наредбата по ал. 1, т. 1.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) Българската народна банка създава и поддържа информационна система за паричните задължения на клиентите към банките по чл. 2, ал. 5 и към финансовите институции, които имат основна дейност по чл. 2, ал. 2, т. 6 или по чл. 3, ал. 1, т. 3.

(2) Банките и финансовите институции по ал. 1 са длъжни да предоставят и имат право да получават информация от системата по ал. 1.

(3) За достъпа до информационната система се прилага съответно чл. 64.

(4) Условията и редът за създаване и функциониране на информационната система и за предоставяне и получаване на информация от нея се определят с наредба на БНБ.