Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство | Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | Събития За контакти

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ

Изтеглете като PDF файл

 

Сдружение ”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ – София, РЪКОВОДЕНА от желанието за:

като ПРИДАВА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА етичните принципи,

ПРЕПОРЪЧВА тяхното съблюдаване във взаимоотношенията както между Асоциацията и нейните Членове, така и между самите Членове – лизингови компании, взаимоотношения с техните Клиенти – лизингополучатели и с Доставчици.

Етичният кодекс се състои от следните части:

 

I. ЦЕЛИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ.

Настоящият документ е доброволен акт, наричан по- долу „Кодекса”, създаден от Българска асоциация за лизинг, наричана по- долу „Сдружението”, със следните цели:

Член 1.          Да създаде писани етични принципи за лизинговите компании в България, членове на Българска асоциация за лизинг, наричани по-долу „Членовете”.

Член 2.          Да стимулира взаимното разбирателство, честната и свободна конкуренция между Членовете, създаването на оптимални условия за защита правата и законните интереси на клиентите, развитието на лизинговия бизнес и поддържането на доброто име на Сдружението и нейните Членове.

 

II.        ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ, ЧЛЕНОВЕ НА БАЛ

Член 3.          Членовете на БАЛ следва да спазват принципа на честна и лоялна конкуренция в бизнес отношенията помежду си, при използване само на законосъобразни и отговарящи на етичните норми средства.

Член 4.         Отношенията между Членовете се основават на достъпност, взаимност и доверие, като обменят помежду си информация, която е актуална и достоверна. .

Член 5.           Членовете не използват в реклама невярна или заблуждаваща информация относно своята или на конкурентите си дейност и не прилагат рекламен подход, който е в противоречие с добрата търговска практика и уврежда, или може да увреди, отношенията помежду им, или отношенията им с потребителите.

Член 6.          Привличането на нови клиенти следва да се извършва от Членовете чрез изтъкване на преимуществата на собствената оферта, а не чрез негативни сравнения с офертите на другите Членове.

Член 7.          Служителите на Членовете на Сдружението във връзка с това се въздържат от негативни коментари за другите Членове.

 

III.       ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И АСОЦИАЦИЯТА

Член 8.          Сдружението представлява и защитава интересите на Членовете пред Държавните органи, други органи и организации, при провеждане на вътрешни и международни форуми, със съответните форми и средства. Сдружението съдейства за обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласувано мнение на своите членове относно законодателството в областта на лизинговата дейност.

Член 9.           Сдружението провежда под свое ръководство периодични срещи и информира Членовете за действащите нормативни актове, приети от Народното Събрание, министерства и ведомства в страната, касаещи лизинговата дейност и дава информация на Членовете и обществеността за международни договори, конвенции или други международни разпоредби в областта.

Член 10.         Сдружението съдейства за разрешаването на различни спорни въпроси между Членовете, включително чрез привличането на подходящи специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

Член 11.        Членовете следват принципа на взаимна честност и доверие към Сдружението и не допускат увреждане на доброто му име. В случаи на констатирани нередности, Членовете приобщени към настоящите принципи сигнализират на Сдружението.

 

IV.      ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И КЛИЕНТИТЕ.

Член 12.        При извършване на сделки и сключване на договори с клиентите, Членовете зачитат интересите и правата на клиента при спазване на законите, вътрешните правила на лизинговата компания, както и на настоящия Кодекс.

Член 13.         Членовете идентифицират Клиента - лизингополучател преди подписването на договор с него за лизингови продукти или услуги. Те не влизат. в договорни отношения и извършват операции с анонимни или недобросъвестни лица, както и в случаи, когато законът го изисква.

Член 14.        Членовете (включая и техните служители), не следва да приемат или провокират даването на каквито и да е нерегламентирани материални или нематериални облаги с оглед извършването или въздържането от извършване на определени действия по служба, дори когато приемането им не би съставлявало престъпление.

Член 15.        Членовете по никакъв начин не възпрепятстват реализиране на правото на Клиента да избере лизингова компания, както и лизингов продукт или услуга, освен когато Клиентът сам е поел такъв ангажимент към нея в писмена форма, или когато го изискват законови разпоредби.

Член 16.        Отношенията между Членовете и Клиента са регламентирани в писмен вид, ясно и разбираемо, като клаузите включват правата и задълженията и на двете страни.

Член 17.        Членовете осигуряват пълна, достоверна и достъпна информация за основните продукти или услуги, които предлагат, начините за начисляване на дължимите плащания и цената на лизинговите услуги.

Член 18.        Писмените условия и сроковете по договорите за лизинговите продукти или услуги се формулират на достъпен език, без въвеждащи в заблуждение термини и изрази, при максимално избягване на чуждици, като се съпътстват с точно и балансирано описание на взаимоотношенията между Клиента и Членовете.

Член 19.         Членовете консултират Клиентите си в зависимост от спецификата на случая, като се дава точна и професионална информация относно сделките и особеностите при използването на отделния актив.

 

Член 20.        При предлагането на своите продукти и услуги към Клиентите, Членовете не следва да прилагат бизнес и данъчни практики които биха навредили  на репутацията и перспективите на лизинговия бизнес.

 

V.        ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И ДОСТАВЧИЦИ

Член 21.        При предлагането на своите лизингови продукти пред Доставчици, Членовете се стремят към повишаване на обема на бизнеса, чрез изтъкване на предимство на своята оферта, а не чрез коментиране на недостатъци на офертите на другите Членове.

Член 22.        Членовете следва да не изплащат на Доставчиците комисионни за рефериране на клиент, които по размер надхвърлят пазарните. Също така Членовете не следва да изплащат комисионни на служители на доставчиците, както и авансови комисионни към Доставчици, свързани със сделки, които не са били реализирани към момента на заплащане на комисионната.

 

VI.       ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАЛ

Член 23.         Членовете на ръководните органи на Сдружението не следва да използват позициите си в него, с цел популяризиране на Членове, привличане на клиенти или получаване на други изгоди за тях лично или за Членовете, които представляват.

Член 24.        При публични прояви членовете на ръководните органи на БАЛ, ясно разграничават функциите си в Сдружението, от тези в компаниите си Членове. При тези свои изяви, членовете на ръководните органи следва изрично да упоменават дали изказват мнения и становища на Сдружението, на неговия Член, или свое лично мнение.

 

VII.     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25.        Настоящият Етичен кодекс е приет от Управителен Съвет на Сдружението  на 17 Октомври, 2006г. и изменен на заседание на Общото събрание на БАЛ, състояло се на 21 Февруари 2017 г.

Член 26.        Членовете могат доброволно да се приобщят към Кодекса чрез писмена декларация, с която се ангажират да спазват неговите принципи и конкретни разпоредби. Настоящият Етичен кодекс, както и списък на приелите да го спазват Членове, се публикуват на интернет страницата на Асоциацията. Всеки член, който е приел Кодекса и е включен в списъка, може да се представя като Член на БАЛ, приел и спазващ Етичния кодекс на Сдружението.

Член 27.        По смисъла на този Етичен кодекс, членовете на ръководните органи на Сдружението са членове на Управителния съвет или членове на специални комисии, създадени по решение на Управителен съвет. Спазването на етичните норми на Кодекса, по отношение на задълженията на членовете на ръководните органи е задължително.

Член 28.        Служителите на Сдружението запазват неутрална позиция при спорове между Членовете във връзка с Етичния кодекс.

Член 29.        Управителният съвет следи за спазване на Етичния кодекс като за целта може да одобри създаване на специална комисия, която разглежда конкретни случаи и представя информация на Управителния съвет.

Член 30.        Управителния съвет може да вземе решение по въпроса дали има нарушение на Етичния кодекс и до колко сериозно е то. На базата на това свое решение, Управителният съвет може да вземе решение да препоръчва на отделни Членове мерки, с чието прилагане те да коригират своето поведение и да съобразят действията си с нормите на Кодекса. В случаи на тежки и системни нарушения на Етичния кодекс, Управителния съвет може да вземе решение за изключване на нарушилите Кодекса Членове, от списъка на приелите и спазващи го. Изключените от този списък Членове, не биха могли да се представят като Член на БАЛ, приел и спазващ Етичния кодекс на Сдружението.

 

---------------------------------------------------