Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Списък от Основни закони > Закон за чуждестранните инвестиции

 

  

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 Г.)

Обн. ДВ. бр.97 от 24 Октомври 1997г., попр. ДВ. бр.99 от 29 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.29 от 13 Март 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) По смисъла на този закон:

6. "Чуждестранна инвестиция" е всяко вложение или увеличение на вложението на чуждестранно лице или негов клон във:
а) акции или дялове в търговски дружества;
б) право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;
в) право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;
г) право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
д) ценни книжа, в т. ч. облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;
е) кредити, включително под формата на финансов лизинг, за срок не по-кратък от 12 месеца;
ж) интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
з) права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.