Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Основни закони

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЛИЗИНГА

 1. Търговски закон

 2. Закон за задълженията и договорите

 3. Закон за кредитните институции

 4. Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции

 5. Наредба № 22 на БНБ за Централния кредитен регистър

 6. Наредба № 27 на БНБ статистиката на платежния баланс

 7. Закон за данък върху добавената стойност

 8. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 9. Закон за корпоративното подоходно облагане

 10. Закон за местните данъци и такси

 11. Закон за счетоводството

 12. Национални счетоводни стандарти № 17 – лизинг

 13. Международен счетоводен стандарт № 16 – лизинг

 14. Закон за особените залози

 15. Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието

 16. Закон за потребителския кредит

 17. Валутен закон

 18. Закон за мерките срещу изпирането на пари

 19. UNIDROIT Convention on International Financial Leasing