Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Списък от Основни закони > Наредба No 27 ot 24.07.2003г. за статистиката на платежния баланс

 

НАРЕДБА № 27 ОТ 24.07.2003 Г. ЗА СТАТИСТИКАТА НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС

 

 

  

Глава първа

  ПРЕДМЕТ

 

   Чл. 1. С тази наредба се определя редът за отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица и предоставянето на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс.

  

Глава втора

  РЕГИСТРИ

 

   Чл. 2. (1) За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри:

  1. от търговските банки и Българската народна банка (БНБ) - за преводи и плащания между местни и чуждестранни лица в страната и за презгранични преводи и плащания на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв., или тяхната равностойност в чуждестранна валута;

  2. от министерствата и държавните агенции - за получените средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз и за получените или предоставени средства и помощи от или на чуждестранни лица, а от Министерството на финансите - и за държавния и държавногарантирания дълг към чуждестранни лица;

  3. от Централния депозитар - за всяка сделка на капиталовия пазар по прехвърлянето на емитирани от местно лице поименни ценни книжа между местно и чуждестранно лице;

  4. от емитентите на поименни ценни книжа - за прехвърлянето между местно и чуждестранно лице на поименни ценни книжа на капиталовия пазар, за които действащото законодателство не предвижда регистрация от Централния депозитар;

  5. от инвестиционните посредници - за сделките с ценни книжа между местни и чуждестранни лица;

  6. от застрахователите - за получените или изплатени премии от или на чуждестранни лица, за получените или изплатени на чуждестранни лица обезщетения или други суми;

  7. от пенсионните дружества - за получените вноски от или изплатените пенсии и други суми на чуждестранни лица;

  8. от нотариусите, съответно съдиите по вписванията - за сделки с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица.

  (2) Лицата по ал. 1 могат да изискват физическите лица да установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон чрез декларация по образец съгласно приложение № 1.

  Чл. 3. (1) Лице, извършващо плащане и превод на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв., за които се води регистър по чл. 7, ал. 1 от Валутния закон, представя на търговската банка-посредник, съответно на БНБ, статистическа форма по образец съгласно приложение № 2.

  (2) Статистическата форма по ал. 1 се представя, както следва:

  1. при преводи и плащания към чужбина и при преводи и плащания между местни и чуждестранни лица в страната - в момента на нареждане на превода или плащането;

  2. при постъпления от чужбина - в 30-дневен срок от получаване на уведомление от търговската банка за постъпване на превода по сметката на лицето.

  Чл. 4. (1) Търговските банки:

  1. извършват превода или плащането между местно и чуждестранно лице в страната или към чужбина само след получаване на информацията, съдържаща се в статистическата форма по чл. 3;

  2. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) изпълняват нареждане за превод във връзка с предоставен от или на чуждестранни лица финансов кредит, включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина, след удостоверяване декларирането на финансовия кредит от местното юридическо лице или едноличен търговец по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон;

  3. при постъпления от чужбина незабавно уведомяват своите клиенти за постъпването на сумата по сметката на лицето.

  (2) Изискванията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за държавните и държавногарантирани кредити.

  Чл. 5. Лицата по чл. 2 предоставят на БНБ събраната информация за нуждите на статистиката на платежния баланс ежемесечно, в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния. Информацията се предоставя съгласно писмени указания на БНБ.

  

Глава трета

  СТАТИСТИЧЕСКО ДЕКЛАРИРАНЕ

 

   Чл. 6. (1) Всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подава декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след сключване на сделката, както следва:

  1. за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити в размер, равен на или по-голям от левовата равностойност на 5000 лв. - чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 3;

  2. при предоставяне на финансови кредити чрез откриване на банкова сметка в чужбина - чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 4;

  3. при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина - чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 5.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Не подлежат на деклариране по т. 1 и 2 на ал. 1 държавните и държавногарантираните кредити, както и сметките на търговските банки в чужбина.

  Чл. 7. (1) Българската народна банка удостоверява декларирането на сделките по чл. 6 с подпис и печат върху декларацията. Удостоверяването се извършва само след представяне на изчерпателно и коректно попълнена декларация.

  (2) При получаване на декларацията по пощата БНБ удостоверява декларирането в срок до 5 работни дни.

  (3) При констатиране на непълноти или некоректно попълване в представена декларация БНБ дава указания за отстраняването им. Ако декларациите са получени по пощата, БНБ в срок до 5 работни дни дава писмени указания за отстраняване на непълнотите.

  (4) При получаване на декларацията по чл. 6 БНБ извършва проверка дали местното юридическо лице или едноличният търговец е подал в срок отчети по чл. 10 от Валутния закон, ако е имал такова задължение. При неподадени отчети БНБ дава писмени указания за представянето им.

  Чл. 8. (1) При настъпване на промяна на данните по декларирана сделка по реда на чл. 6 местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват БНБ за промените в срок до 15 работни дни след тяхното настъпване.

  (2) Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ при закриване на декларираните банкови сметки в чужбина.

  

Глава четвърта

  СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

   Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (1) Местните юридически лица или еднолични търговци отчитат тримесечно със статистически форми пред БНБ:

  1. операциите и остатъците по финансови кредити, получени от или предоставени на чуждестранни лица съгласно приложение № 6;

  2. операциите и остатъците по предоставени на чуждестранни лица финансови кредити чрез откриване на банкови сметки в чужбина съгласно приложение № 7;

  3. вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията е равна на или надвишава левовата равностойност на 5000 лв., съгласно приложение № 8;

  4. задълженията си към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв., съгласно приложение № 9.

  (2) Министерствата и държавните агенции отчитат вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по търговски сделки по реда на ал. 1, т. 3 и 4.

  (3) Търговските банки отчитат вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по ред, определен с указания на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково".

  Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Местните юридически лица и едноличните търговци отчитат пред БНБ със статистически форми съгласно приложение № 10 преките си инвестиции в чужбина всяко тримесечие, ако през съответното тримесечие са настъпили промени в първоначално извършената пряка инвестиция. За четвъртото тримесечие статистическа форма се представя независимо дали през тримесечието са настъпили промени в извършената пряка инвестиция.

  Чл. 11. Отчетите по чл. 9 и 10 се представят на БНБ в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят на БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.

  Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити, включително и по предоставени финансови кредити чрез откриване на банкови сметки в чужбина съгласно приложение № 11.

  (2) Статистическите форми по ал. 1 се подават, ако:

  1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) сумата на всички вземания по финансови кредити включително остатъци по банкови сметки в чужбина, е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година;

  2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година.

  Чл. 13. (1) Отчетите по тази глава могат да се подават лично, чрез упълномощено лице, по факс, по пощата или по електронен път.

  (2) При получаване на отчетите БНБ извършва проверка за тяхната пълнота и точност. Ако бъдат установени пропуски, БНБ дава указания за тяхното отстраняване.

  Чл. 14. (1) Събраната по тази наредба информация се използва от БНБ само за статистически цели.

  (2) Българската народна банка предоставя на други лица и институции само обобщени данни, които не позволяват идентификацията на лицата, предоставили статистическа информация.

 

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които са предоставили на или са получили от чуждестранни лица финансови кредити (включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина), съществуващи към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, декларират тези кредити пред БНБ чрез попълване на декларация по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако тези финансови кредити са регистрирани по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 от Валутния закон.

  (2) Когато местно юридическо лице или едноличен търговец нарежда на местна банка превод на средства във връзка с финансов кредит (включително чрез откриване на банкова сметка в чужбина), предоставен от или на чуждестранно лице преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на извършена регистрация в БНБ на финансовия кредит по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 от Валутния закон или на деклариране по ал. 1.

  § 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които имат преки инвестиции в чужбина към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, декларират тези инвестиции пред БНБ чрез попълване на декларацията по чл. 6, ал. 1, т. 3.

  § 3. Тази наредба се издава на основание чл. 7, ал. 11 от Валутния закон, приета е с решение № 70 от 24 юли 2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и отменя Наредба № 27 от 1999 г. за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица (ДВ, бр. 111 от 1999 г.), Наредба № 29 от 1999 г. за условията и реда за представяне на отчетите и декларациите за задълженията на местни лица към чуждестранни лица (ДВ, бр. 113 от 1999 г.) и Наредбата за събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс (ДВ, бр. 114 от 1999 г.).

  § 4. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банково", дава указания по прилагането на тази наредба.