Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки За контакти

Списък от Основни закони > Закон за облагане доходите на физическите лица


ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА


Глава трета
ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ

Чл. 9. (1) Доходът от стопанска дейност, извършвана от физическо лице на територията на страната, е доход от източник в България.
(2) Счита се, че лице извършва стопанска дейност на територията на България, когато:
1. има място на стопанска дейност или определена база на територията на България;
2. възлага или изпълнява поръчки на територията на България лично или чрез прокурист, търговски пълномощник или по друг начин.
(3) Трудов доход и доход от предоставяне на услуги е от източник в България, когато трудът е положен или услугите са предоставени на територията на България без оглед на източника на заплащане на труда или на услугите.
(4) Независимо от разпоредбите на ал. 3 следните доходи, платени от местно лице или от място на стопанска дейност на чуждестранно лице на територията на България, се считат, че са доходи от източник в България:
1. възнаграждения за лица, работещи на свободна практика - при условие, че сумата на възнаграждението се приспада при изчисляването на печалбата или дохода на платеца или би се приспаднала, ако платецът не бъде освободен от данък върху печалбата или от данък върху дохода;
2. възнаграждения, различни от работна заплата, изплащани на: служител или член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице; клон на чуждестранно лице; ръководител, пълномощник или служител в търговско представителство на чуждестранно лице по Закона за чуждестранните инвестиции или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;
3. пенсии;
4. дивиденти и разпределения на печалба (доход) от персонифицирани и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност;
5. лихви;
6. наеми, възнаграждения по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;
7. авторски и лицензионни възнаграждения;
8. анюитети, различни от плащанията по т. 3;
9. обезщетения и неустойки;
10. всякакъв друг облагаем доход, неупоменат в ал. 1, 2 и 3, с изключение на случаите, когато доходът е изплатен от място на стопанска дейност или определена база, разположени извън територията на България, при условие, че тези доходи се приспадат при изчисляването на дохода на мястото на стопанска дейност или определената база.
(5) Доходи от селско и горско стопанство, доходи от използване на недвижимо имущество и положителни разлики от продажби на недвижимо имущество, намиращо се на територията на страната, са доходи от източници в България.
(6) За целите на ал. 5 "недвижимо имущество" включва и притежание на идеална част или ограничено вещно право върху недвижим имот.
(7) Доходите от сделки с дялове в местни дружества, както и от сделки с ценни книжа по ал. 8 са доходи от източник в страната.
(8) Доходи от български държавни и общински ценни книжа, издадени от държавата, общините и местни юридически лица, са доходи от източник в България.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Доходи от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец са доходи от източник в страната, без оглед дали приобретателят е местно или чуждестранно лице.Глава четвърта
ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ

Раздел I

Облагаеми доходи

Чл. 10. Подлежат на облагане доходите, произхождащи от:
1. трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;
2. дейност като едноличен търговец, независимо дали е регистрирана по Търговския закон;
3. занаятчийска дейност;
4. упражняване на свободна професия;
5. извършване на услуги с личен труд извън случаите по т. 3 и 4;
6. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
7. продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;
8. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества, в неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност;
9. прехвърляне на предприятие на едноличен търговец;
10. наем, рента и аренда;
11. временно отстъпване ползването на права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;
12. авторски и лицензионни възнаграждения;
13. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
14. лихвите извън случаите по чл. 12, т. 3 и 5;
15. възнаграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации и производствени дивиденти от кооперации;
16. дивиденти, доходи от дялово участие и тантиеми;
17. премии и награди от спортни състезания;
18. други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.


Глава единадесета
ДРУГИ ДОХОДИ

Чл. 26. Данъчната основа е брутната сума на получените доходи от:
1. временно отстъпване ползването на права, като права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други;
2. парични и предметни награди от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодателя или възложителя на дейността;
3. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
4. лихви, извън тези по чл. 12, т. 3 и 5;
5. производствени дивиденти от кооперации;
6. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
7. случайни сделки и от всички други източници, които не са изрично посочени в чл. 12;
8. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп., бр. 105 от 2000 г., изм., бр. 110 от 2001 г.) доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд, с изключение на посочените в чл. 12, ал. 1, т. 3 и 4;
9. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., изм., бр. 112 от 2003 г.) дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица;
10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г.) възнаграждения за лично извършена дейност на територията на страната от чуждестранни физически лица - спортисти, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице.