Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Списък от Основни закони >Закон за задълженията и договорите

Пълният текст в PDF формат Пълният текст в PDF формат  276 kB

 

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

 

IV. Наем на вещи

 

228. С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване , а наемателят - да му плати определена цена .

229. Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от десет години .

Лицата , които могат да вършат само действия по обикновено управление , не могат да сключват договор за наем за повече от три години .

Ако договорът бъде сключен за по-дълъг срок , той има сила за десет , съответно за три години .

230. Ако не е уговорено друго , наемодателят е длъжен да предаде вещта в състояние , което отговаря на ползуването , за което е наета .

Ако вещта не е предадена в надлежно състояние , наемателят може да иска поправянето й или съразмерно намаление на наемната цена или да развали договора , както и да иска обезщетение във всички случаи .

Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетата вещ , които наемателят е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на договора , освен ако недостатъците са опасни за неговото здраве или за здравето на лицата от неговото домакинство .

231. Дребните поправки , отнасящи се до повреди , които се дължат на обикновено употребление , като замърсяване на стени в помещенията , разяждане на кранове , на брави , запушване на комини и други такива , са за сметка на наемателя .

Поправките на всички други повреди , ако не са причинени виновно от наемателя , са за сметка на наемодателя . Ако наемодателят не извърши тия поправки , наемателят има правата по ал . 2 на предходния член , но той може да иска обезщетение само когато повредата се дължи на причина , за която наемодателят отговаря . Ако наемателят извърши сам поправката с грижата на добър стопанин , той може да прихване стойността й срещу наема .

Когато вещта погине изцяло или отчасти , прилага се чл. 89.

232. Наемателят е длъжен да си служи с вещта за определеното в договора ползуване , а при липса на такова - съгласно предназначението й.

Той е длъжен да плаща наемната цена и разходите , свързани с ползуването на вещта .

233. Наемателят е длъжен да върне вещта . Той дължи обезщетение за вредите , причинени през време на ползуването от вещта , освен ако докаже , че те се дължат на причина , за която той не отговаря . Той дължи обезщетение и за вредите , причинени от лица от неговото домакинство или от неговите пренаематели . До доказване на противното се предполага , че вещта е била приета в добро състояние .

Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите и посегателствата , извършени върху наетата вещ .

234. Ако не е уговорено противното , наемателят може да пренаеме части от наетата вещ без съгласието на наемодателя . Но и в този случай той не се освобождава от задълженията си по договора за наем .

Относно ползуването от имота пренаемателят не може да има повече права от наемателя .

Пренаемателят е задължен спрямо наемодателя само за наема , който той дължи при завеждане на иска , без да може да противопостави плащанията , които е направил преждевременно .

235. Наемателят на помещение в етажна собственост е длъжен да изпълнява наредбите по реда и управлението на етажната собственост . В противен случай той може да бъде изваден от наетото помещение и по искане на управата на етажната собственост .

236. Ако след изтичане на наемния срок използуването на вещта продължи със знанието и без противопоставяне на наемодателя , договорът се счита продължен за неопределен срок .

Ако наемателят продължи ползуването въпреки противопоставянето на наемодателя , той дължи обезщетение и трябва да изпълнява всички задължения , произтичащи от прекратения наемен договор .

237. ( Ал . 1, доп . - ДВ, бр . 34 от 2000 г.) При прехвърляне на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо приобретателя , ако е бил вписан в имотния регистър .

Договорът за наем , сключен преди прехвърлянето на имота , ако има достоверна дата , е задължителен за приобретателя до предвидения в него срок , но не за повече от една година от прехвърлянето . Ако няма достоверна дата и наемателят е във владениe на имота , договорът е задължителен за приобретателя като договор за наем без определен срок .

Наемодателят дължи обезщетение на наемателя , ако последният бъде лишен от ползуването на наетия имот преди изтичане на наемния срок поради прехвърляне на имота .

238. Ако договорът за наем е без определен срок , всяка от страните може да се откаже от него , като предизвести другата един месец по-рано . Но ако наемът е уговорен на ден - достатъчно е предупреждение от един ден .

239. Когато наемът се създава чрез акт на надлежен държавен орган , отношенията между страните се уреждат по горните правила , доколкото специален закон не постановява друго .