Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Списък от Основни закони > Закон за особените залози

 

ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Законът влиза  в сила от 1.04.1997 г. 
Обн. ДВ. бр.100 от 22 Ноември 1996г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г. 
 

Противопоставимост  на права 

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Учреденият при условията и по реда на този закон залог не може да се противопостави на трети лица, ако не е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Залогът на вземане,  договорът за продажба със  запазване на собствеността до  изплащане на цената, договорът  за лизинг и запорът не може  да се противопоставят на кредитора,  в полза на когото при условията  и по реда на този закон се учредява залог върху вземане или върху продадено, отдадено на лизинг или запорирано имущество, ако не са вписани в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя.

(3) Когато  този закон предвижда вписване  в друг регистър, противопоставимостта възниква от вписването в другия регистър. 

Ред на залога върху съвкупност 

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Продавачът на отделна вещ или право, получил в обезпечение на вземането си за цената залог върху вещта или правото, се удовлетворява от цената му преди кредитора, вписал по-рано залог върху съвкупността, част от която е станала вещта или правото. Същите права има и лице, на което е предоставен залог върху вещ или право за обезпечаване на предоставен от него заем за придобиване на вещта или правото.

(2) Правата  на продавача, който си е  запазил собствеността до изплащането  на цената и правата на лизингодателя,  са противопоставими на кредитора,  вписал по-рано залог върху  съвкупност.

(3) Правото  на предпочтително удовлетворение по ал. 1 и противопоставимостта на правата по ал. 2 се погасяват, ако залогът, продажбата или съответно лизингът не бъдат вписани в 14-дневен срок от сключването им. 

Глава шеста. 
ВПИСВАНИЯ

Подлежащи на вписване обстоятелства 

Чл. 26. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) името, единният  граждански номер (ЕГН) и адресът,  съответно фирмата, номерът и  партидата на вписването в  съответния регистър и адресът  на управление на:

а) длъжника;

б) залогодателя за обезпечение на чужд дълг;

в) заложния кредитор;

г) купувача и продавача по договор за продажба със запазване на собствеността  до изплащане на цената;

д) ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг;

е) лицето, на което заложеното вземане следва да се изпълни до пристъпването към изпълнение;

2. описание  на обезпеченото вземане или  размера на сумата, за която  е учреден залогът;

3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) описание на заложеното, съответно продаденото със запазване  на собствеността до изплащане на цената или отдаденото на лизинг имущество и неговата цена, ако е посочена;

4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) срокът на залога;

5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) условието на залога.

(2) В  регистъра се вписват и:

1. прехвърлянето  на обезпеченото вземане, съответно на правата на продавача и лизингодателя;

2. встъпването  в обезпеченото вземане, съответно  в правата на продавача и  лизингодателя;

3. подновяването  и заместването в задължението;

4. придобиването  на права върху заложеното  имущество;

5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) други промени на вписаните обстоятелства.

6. (отм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.)

(3) На  вписване подлежат също:

1. запорът  върху имущество по чл. 4;

2. запорът  върху обезпеченото вземане;

3. (нова - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) подновяването на  вписването;

4. (предишна  т. 3 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) пристъпването  към изпълнение;

5. (предишна  т. 4 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) изоставянето  на изпълнението;

6. (предишна  т. 5 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) името, ЕГН и адресът на депозитаря;

7. (предишна  т. 6 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) името, ЕГН и  адресът на управителя на предприятието;

8. (предишна  т. 7 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) поканата от  търговеца до заложния кредитор  за назначаване на управител  на предприятие;

9. (предишна  т. 8 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) решението за  откриване на производство по  несъстоятелност;

10. (предишна  т. 9 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) решението за  обявяване в несъстоятелност;

11. (нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) запорът, наложен по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

12. (нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)

13. (нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)

Искане  за вписване и заличаване (загл. изм. - дв, бр. 42 от 1999 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Вписването и заличаването се извършват по искане на заинтересуваното лице. Искането съдържа подлежащите на вписване обстоятелства.

(2) Към  искането за вписване на обстоятелства  по чл. 26, ал. 1 се прилага писмено  съгласие за вписването с нотариална  заверка на подписа на залогодателя, на купувача на изплащане или  на ползвателя по договор за  лизинг. Нотариална заверка на  подписа не се изисква, ако той е положен пред служител на регистъра, който удостоверява това обстоятелство.

(3) Към  искането за вписване на обстоятелства  по чл. 26, ал. 2 се прилага писмено  съгласие за вписването на  лицето, срещу което може да  се черпят права от вписването.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Към искането за  заличаване на вписване се  прилага писмено съгласие за  заличаването с нотариална заверка  на подписа на заложния кредитор, на продавача на изплащане  или на лизингодателя. Нотариална  заверка на подписа не се изисква, ако той е положен пред служител на регистъра, който удостоверява това обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Регистърът осигурява  възможност за приемане на  искания за вписване и заличаване  в електронна форма и по  електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към искането.

 

 Преходни  и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Договорите за залог, сключени въз основа на чл. 36 и 37 от Закона за банките и кредитното дело и чл. 12 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции, запазват действието си, като се прилагат разпоредбите на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) Договорите по ал. 1, станали противопоставими при условията и по реда на чл. 156, ал. 2 и чл. 162 от Закона за задълженията и договорите, запазват противопоставимостта си в продължение на десет месеца от влизането в сила на този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) За вписването  на договорите по ал. 1 не се  прилага изискването на чл. 27, ал. 2. 

§ 2. Параграф 1, ал. 2 се прилага и към  договори за продажба със запазване  на собствеността до изплащане на цената, станали противопоставими при условията и по реда на чл. 205 от Закона за задълженията и договорите.  

§ 3. (1) Член 15, ал. 1 и 2 се прилагат за заварените договори за залог, продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и лизинг, ако договорите се впишат в 14-дневен срок от влизането в сила на закона.

(2) Член 27, ал. 2 не се прилага при вписване на договори по ал. 1 с достоверна дата.