Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Списък от Основни закони > НАРЕДБА № 10 ОТ 16.12.2003 Г.

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 16.12.2003 Г. ЗА ИЗНОСА И ВНОСА НА ЛЕВОВЕ И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА В НАЛИЧНОСТ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ И ЗА ВОДЕНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ВАЛУТНИЯ ЗАКОН

 

 

Глава първа

ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, както и редът за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон.

Глава втора

ИЗНОС И ВНОС НА ЛЕВОВЕ И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА В НАЛИЧНОСТ

 

Чл. 2. (1) Местни и чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят суми до 8000 лв. включително или тяхната равностойност в чуждестранна валута свободно, без писмено деклариране пред митническите органи.

(2) Местни и чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят суми над 8000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута след деклариране пред митническите органи на техния вид и размер по реда на чл. 8.

(3) При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута местните и чуждестранните физически лица декларират по реда на чл. 8 освен вида и размера на изнасяната валута, и произхода на паричните средства, които изнасят.

(4) В случаите по ал. 3 митническите органи допускат изнасянето на левовете или валутата след представяне на удостоверение от данъчната администрация, че лицето няма просрочени задължения.

(5) Разпоредбите на ал. 3 и 4 не се прилагат при износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута от чуждестранно физическо лице, ако изнасяните суми са в рамките на внесените и декларирани от лицето парични средства при последното му влизане на територията на Република България.

(6) За удостоверяване на обстоятелството по ал. 5 чуждестранното физическо лице представя пред митническите органи декларация съгласно чл. 8, подадена при последното му влизане в страната.

(7) Равностойността на чуждестранната валута в левове се изчислява по курса, ползван за митнически цели, приложим в деня на изнасянето, съответно на внасянето на валутата.

Чл. 3. (1) За целите на прилагането на чл. 2, ал. 4 лицата, данъчно регистрирани на територията на Република България, представят пред митническите органи удостоверение от данъчната администрация за наличието или липсата на просрочени задължения, като:

1. за местни физически лица удостоверението се издава от данъчното подразделение по постоянния адрес на лицето;

2. за чуждестранни физически лица удостоверението се издава от данъчното подразделение по адрес на последно пребиваване на лицето.

(2) За целите на прилагането на чл. 2, ал. 4 лицата, които не са данъчни субекти по смисъла на Данъчния процесуален кодекс, представят пред митническите органи удостоверение, отразяващо това обстоятелство, издадено от съответното данъчно подразделение, определено по реда на ал. 1.

Глава трета

ИЗНОС И ВНОС НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ

 

Чл. 4. Местни и чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят епизодично за лично и семейно ползване благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни свободно, без писмено деклариране, до следните размери:

1. злато и платина в необработен и полуобработен вид и монети общо до 37 г без оглед на съдържанието на златото или платината;

2. бижута и аксесоари от сплави на златото или платината общо до 60 г без оглед на съдържанието на златото или платината;

3. сребро в необработен и полуобработен вид и монети, както и бижута и аксесоари от сплави на среброто, общо до 300 г без оглед на съдържанието на среброто;

4. скъпоценни камъни, вградени в изделията, посочени в т. 2 и 3.

Чл. 5. (1) Внасянето и изнасянето от местни и чуждестранни физически лица на благородни метали и скъпоценни камъни над размерите, посочени в чл. 4, както и пренасяните във вид на прах или друг вид изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни, невключени в чл. 4, се декларират за целите на Валутния закон по реда на чл. 8. По отношение облагането им и мерките на търговската политика те се третират като стоки, като за тях се прилагат разпоредбите на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1999 г.; изм., бр. 14 от 2000 г., бр. 4 от 2001 г.; доп., бр. 82 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2003 г.).

(2) Ако стоките по ал. 1 са с нетърговски характер по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за митниците, декларирането за целите на чл. 66 от Закона за митниците се счита за извършено с декларацията по чл. 8.

(3) Ако стоките по ал. 1 са с търговски характер, освен декларацията по чл. 8 за целите на чл. 66 от Закона за митниците се извършва писмено деклариране чрез Единен административен документ (ЕАД).

Чл. 6. Износът на предмети от благородни метали и скъпоценни камъни, които са паметници на културата, се допуска само след писмено деклариране по реда на чл. 8 и при спазване условията на чл. 31 от Закона за паметниците на културата и музеите.

Глава четвърта

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИЗНАСЯНИ ИЛИ ВНАСЯНИ ЛЕВОВЕ И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА В НАЛИЧНОСТ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ

 

Чл. 7. (1) В случаите на чл. 2, ал. 1 и чл. 4 изнасяните или внасяни левове, чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях се считат за декларирани пред митническите органи чрез едно от следните действия:

1. преминаване при излизане или влизане през зеления или "нищо за деклариране" коридор в митническите учреждения, където се използват два коридора, или

2. устно заявяване или преминаване при излизане или влизане през митническо учреждение, в което не се използват два коридора.

(2) Действията по ал. 1, т. 1 и 2 се считат за декларация на лицето, че няма нищо за деклариране съгласно разпоредбите на Валутния закон.

(3) Разпоредбите на ал. 1 не са пречка в тези случаи декларирането да се извърши писмено по желание на лицето.

Чл. 8. (1) Местни и чуждестранни физически лица задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл. 2, ал. 2, 3 и 5 и чл. 5 и 6.

(2) Декларацията по ал. 1 се попълва и подава в три екземпляра, като първият екземпляр е предназначен за декларатора, а вторият и третият - за митническите органи.

(3) Удостоверенията по чл. 3, ал. 1 и 2 се прилагат към екземпляра на декларацията по ал. 1, предназначен за митническото учреждение, и се считат за неделима част от нея.

(4) Декларирането по ал. 1 от лица, ненавършили 16 години, се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица.


Глава пета

ИЗНОС И ВНОС НА ЛЕВОВЕ И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

 

Чл. 9. (1) Левове и чуждестранна валута в наличност, както и благородни метали и скъпоценни камъни, включително изделия със и от тях, не могат да се изнасят и внасят посредством пощенски пратки, освен когато пратките са с обявена стойност.

(2) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях в пощенски пратки с обявена стойност се извършва при спазване на изискванията, посочени в глави втора, трета и четвърта.

(3) В случаите на ал. 2 декларациите по чл. 8 се приемат и заверяват:

1. в случаите на внос - в митническото учреждение, на което пратката, разпределена от разменната пощенска станция към Регионална митническа дирекция - София, съгласно разпоредбата на чл. 801, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за митниците;

2. в случаите на износ - от пощенската служба, приела пратката.

(4) Приетите от пощенските служби декларации по чл. 8 се предават на митническите органи.

Чл. 10. Ограниченията по чл. 9, ал. 1 не се отнасят за пратки на Българската народна банка и на търговските банки, като в тези случаи:

1. при изнасяне или внасяне на левове и чуждестранна валута в наличност пратката и съпровождащите я документи се представят пред митническите органи и задължително се подава документ в два екземпляра, съдържащ най-малко следните данни:

а) пълно наименование, банков код и БУЛСТАТ на банката;

б) наименование, буквен код и размер на валутата;

в) име, презиме, фамилия и ЕГН на лицето, упълномощено от банката да я представлява пред митническите органи;

г) страна, за или от която се извършва износът или вносът на валутата;

д) дата на износа или вноса на пратката;

2. при изнасяне или внасяне на благородни метали и скъпоценни камъни, включително изделия със и от тях, пратката и съпровождащите я документи се представят пред митническите органи, като митническата декларация, подадена съгласно Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците, служи и за целите на валутния контрол.

Глава шеста

МИТНИЧЕСКИ РЕГИСТРИ

 

Чл. 11. (1) В случаите на търговски кредити по вноса и износа или финансов лизинг, между местно и чуждестранно лице, вносителят или износителят представя на митническите органи декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

(2) Декларацията по ал. 1 се попълва в 2 екземпляра, като първият е предназначен за декларатора, а вторият - за митническите органи.

Чл. 12. (1) Подаването на декларацията по чл. 11 е задължително в случаите, когато лицата, извършващи вноса или износа, са посочили в ЕАД в полето като вид на сделката търговски кредит или финансов лизинг.

(2) Подаването на декларацията се извършва едновременно с подаването на ЕАД.

(3) В случаите по ал. 1, ако лицето не представи декларацията, митническите органи отказват приемането на ЕАД.

Чл. 13. На базата на декларацията по чл. 11 и валутната митническа декларация по чл. 8 митническите органи водят следните регистри:

1. регистър на търговските кредити по вноса и износа и финансовия лизинг между местни лица и чуждестранни лица;

2. регистър на вноса и износа на левове и чуждестранна валута в наличност.


Глава седма

ЗАДЪРЖАНЕ ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ НА ЛЕВОВЕ И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА В НАЛИЧНОСТ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ

 

Чл. 14. (1) В случаите на чл. 20 от Валутния закон митническите органи задържат предмета на нарушението, за което се издава разписка.

(2) Задържаните левове и чуждестранна валута се депозират в най-близкия клон на Българската народна банка или на търговска банка в срок три работни дни от задържането.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Скъпоценни камъни" са стойностни минерали с естествен произход, известни под следните наименования: диамант, в т.ч. като брилянт; корунд (рубин, сапфир); берил (смарагд); хризоберил (александрит); черен благороден опал, топаз и шпинел.

2. "Пощенски пратки" са колети, писма и други пратки, изпращани по пощата, както и пратките с характер на пощенски - експресни и други подобни пратки.

3. "Курс за митнически цели" е курсът, определен съгласно разпоредбите на глава тринадесета от Правилника за прилагане на Закона за митниците.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 10а, ал. 4, чл. 11, ал. 6 и чл. 14, ал. 1 от Валутния закон и глави втора, четвърта и пета са съгласувани с Българската народна банка.