Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2006

 

Таблица 1. Нов бизнес - стойност на активите по нови договори за финансов лизинг през 2006

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 543 954 34,47%
Компютри и подобно електронно оборудване 9 385 0,59%
Товарни и лекотоварни автомобили 421 001 26,68%
Леки автомобили 459 209 29,10%
Недвижимо имущество 93 379 5,92%
Други 51 070 3,24%
Общо
1 577 998
100%
*Данни от 17 компании, Източник: БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 2. Нов бизнес- стойност на активите по нови договори за оперативен лизинг през 2006г.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 766 3,46%
Компютри и подобно електронно оборудване 98 0,44%
Товарни и лекотоварни автомобили 7 442 33,59%
Леки автомобили 13 850 62,51%
Недвижимо имущество 0 0%
Други 0 0%
Общо
22 156
100%
*Данни от 17 компании, Източник: БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 3. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг, към 31.12.2006

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 623 513 28,36%
Компютри и подобно електронно оборудване 17 268 0,79%
Товарни и лекотоварни автомобили 592 881 26,96%
Леки автомобили 751 526 34,18%
Недвижимо имущество 160 133 7,28%
Други 53 598 2,44%
Общо
2 198 919
100%
* Данни от 64 компании, Източник БНБ

 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг, към 31.12.2006

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 061 1,97%
Компютри и подобно електронно оборудване 335 0,62%
Товарни и лекотоварни автомобили 14 848 27,52%
Леки автомобили 37 474 69,46%
Недвижимо имущество 224 0,42%
Други 11 0,02%
Общо
53 953
100%
* Данни от 64 компании, Източник БНБ
 

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2006 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 45 381 2,06%
1-5 години 1 889 657 85,94%
Над 5 години 185 472 8,43%
Необслужвани 78 410 3,57%
Общо
2 198 920
100%
*Данни от 64 ружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2006 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 370 0,69%
1-5 години 53 497 99,15%
Над 5 години 86 0,16%
Общо
53 953
100%
*Данни от 64 ружества, източник БНБ и БАЛ

Сравнителни графики на пазарните дялове (в %) на компаниите, които са участвали и тези, които не са участвали в Проучването за пазара на БАЛ през 2006г.