Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2006 г. – първо шестмесечие

 

Таблица 1. Разпределение на нови договори за финансов лизинг - първо шестмесечие на 2006г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 225 277 29,22%
Компютри и подобно електронно оборудване 4 177 0,54%
Товарни и лекотоварни автомобили 221 773 28,76%
Леки автомобили 269 004 34,89%
Недвижимо имущество 32 138 4,17%
Други 18 679 2,42%
Общо
771 048
100%
 
** Данни от 58 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 31.06.2006 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 462 108 28,33%
Компютри и подобно електронно оборудване 7 968 0,49%
Товарни и лекотоварни автомобили 445 634 27,32%
Леки автомобили 556 161 34,10%
Недвижимо имущество 123 689 7,58%
Други 35 316 2,17%
Общо
1 630 876
100%
* Данни от 58 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 3. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг - първо щестмесечие на 2006г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 0 0.00%
Компютри и подобно електронно оборудване 105 0,63%
Товарни и лекотоварни автомобили 5 114 30,89%
Леки автомобили 11 335 68,47%
Недвижимо имущество 0 0.00%
Други 0 0.00%
Общо
16 554
100%
 
** Данни от 58 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 4.Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 31.06.2006 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 461 1,10%
Компютри и подобно електронно оборудване 366 0,87%
Товарни и лекотоварни автомобили 10 906 25,97%
Леки автомобили 30 265 72,06%
Недвижимо имущество 0 0,00%
Други 0 0,00%
Общо
41 998
100%
* Данни от 58 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.06.2006 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 39 009 2,39%
1-5 години 1 377 445 84,46%
Над 5 години 147 364 9,04%
Необслужвани 67 057 4,115%
Общо
1 630 875
100%
* Данни от 58 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.06.2006 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 440 1,05%
1-5 години 41 466 98,73%
Над 5 години 92 0,22%
Общо
41 998
100%
* Данни от 58 дружества, източник БНБ и БАЛ