Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за деветмесечие на 2006

 

Таблица 1. Разпределение на нови договори за финансов лизинг за трето тримесечие на 2006г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 342 427 28,81%
Компютри и подобно електронно оборудване 5 913 0,50%
Товарни и лекотоварни автомобили 330 740 27,83%
Леки автомобили 424 857 35,75%
Недвижимо имущество 46 694 3,93%
Други 37 913 3,19%
Общо
1 188 544
100%
** Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 31.06.2006 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 534 376 29,09%
Компютри и подобно електронно оборудване 9 246 0,50%
Товарни и лекотоварни автомобили 474 060 25,81%
Леки автомобили 632 976 34,46%
Недвижимо имущество 137 712 7,50%
Други 48 476 2,64%
Общо
1 836 845
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 3. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за второ тримесечие на 2006г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 0 0.00%
Компютри и подобно електронно оборудване 263 0,90%
Товарни и лекотоварни автомобили 9 094 31,04%
Леки автомобили 19 649 67,07%
Недвижимо имущество 290 0,99%
Други 0 0.00%
Общо
29 295
100%
** Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 31.06.2006 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 426 0,85%
Компютри и подобно електронно оборудване 404 0,81%
Товарни и лекотоварни автомобили 12 674 25,33%
Леки автомобили 36 251 72,44%
Недвижимо имущество 290 0,58%
Други 0 0,00%
Общо
50 045
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.06.2006 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 45 200 2,46%
1-5 години 1 562 928 85,09%
Над 5 години 156 642 8,53%
Необслужвани 672 075 3,92%
Общо
1 836 845
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.03.2006 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 418 0,84%
1-5 години 49 537 98,98%
Над 5 години 90 0,18%
Общо
50 045
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ