Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2007

 

Таблица 1. Нов бизнес - стойност на активите по нови договори за финансов лизинг през 2007

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 675 430 26,72%
Компютри и подобно електронно оборудване 18 082 0,72%
Товарни и лекотоварни автомобили 727 816 28,79%
Леки автомобили 831 524 32,89%
Недвижимо имущество 194 221 7,68%
Други 80 875 3,20%
Общо
2 527 949
100%
*Данни от 17 компании, Източник: БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 2. Нов бизнес- стойност на активите по нови договори за оперативен лизинг през 2007г.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 793 5,08%
Компютри и подобно електронно оборудване 38 0,11%
Товарни и лекотоварни автомобили 13 406 37,97%
Леки автомобили 20 066 56,84%
Недвижимо имущество 0 0%
Други 0 0%
Общо
35 304
100%
*Данни от 17 компании, Източник: БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 3. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг, към 31.12.2007

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 010 198 28,03%
Компютри и подобно електронно оборудване 55 544 1,54%
Товарни и лекотоварни автомобили 976 108 27,08%
Леки автомобили 1 236 994 34,32%
Недвижимо имущество 246 110 6,83%
Други 79 234 2,20%
Общо
3 604 189
100%
* Данни от 63 компании, Източник БНБ
 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг, към 31.12.2007

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 926 3,35%
Компютри и подобно електронно оборудване 116 0,20%
Товарни и лекотоварни автомобили 18 752 32,61%
Леки автомобили 36 603 63,66%
Недвижимо имущество 105 0,18%
Други 0 0%
Общо
57 502
100%
* Данни от 63 компании, Източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2007 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 72 026 2,00%
1-5 години 3 136 093 87,01%
Над 5 години 336 795 9,34%
Необслужвани 59 275 1,64%
Общо
3 604 189
100%
*Данни от 63 ружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2007 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 1 252 2.18%
1-5 години 56 250 97,82%
Над 5 години 0 0%
Общо
57 502
100%
*Данни от 63 ружества, източник БНБ и БАЛ

Сравнителни графики на пазарните дялове (в %) на компаниите, които са участвали и тези, които не са участвали в Проучването за пазара на БАЛ през 2007г.