Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2008

 

Таблица 1. Нов бизнес - стойност на активите по нови договори за финансов лизинг през 2008 г.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 025 646 25,15%
Компютри и подобно електронно оборудване 36 996 0,91%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 016 737 24,93%
Леки автомобили 1 446 801 35,47%
Недвижимо имущество 293 599 7,20%
Други 258 981 6,35%
Общо
4 078 761
100%
*Данни от 21 компании, Източник: БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 2. Нов бизнес- стойност на активите по нови договори за оперативен лизинг през 2008г.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 986 1,51%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0%
Товарни и лекотоварни автомобили 35 215 53,91%
Леки автомобили 29 115 44,58%
Недвижимо имущество 0 0%
Други 0 0%
Общо
65 317
100%
*Данни от 21 компании, Източник: БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 3. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг, към 31.12.2008


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 552 404 26,98%
Компютри и подобно електронно оборудване 53 470 0,93%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 542 200 26,80%
Леки автомобили 1 906 681 33,14%
Недвижимо имущество 465 751 8,09%
Други 233 437 4,06%
Общо
5 753 942
100%
* Данни от 66 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг, към 31.12.2008


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 414 2,07%
Компютри и подобно електронно оборудване 59 0,09%
Товарни и лекотоварни автомобили 17 446 25,54%
Леки автомобили 49 333 72,23%
Недвижимо имущество 45 0,07%
Други 0 0%
Общо
68 297
100%
* Данни от 66 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2008 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 77 296 1,34%
1-5 години 4 714 939 81,94%
Над 5 години 866 356 15,06%
Необслужвани 95 351 1,66%
Общо
5 753 942
100%
* Данни от 66 ружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2008 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 2 083 3,05%
1-5 години 65 778 96,31%
Над 5 години 436 0,64%
Общо
68 297
100%
* Данни от 66 ружества, източник БНБ и БАЛ

Сравнителни графики на пазарните дялове (в %) на компаниите, които са участвали и тези, които не са участвали в Проучването за пазара на БАЛ през 2008 г.