Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2008 - първо шестмесечие

 

Таблица 1. Разпределение на нови договори за финансов лизинг за първо шестмесечие на 2008 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 485 816 24,26%
Компютри и подобно електронно оборудване 17 934 0,90%
Товарни и лекотоварни автомобили 550 740 27,50%
Леки автомобили 692 008 34,56%
Недвижимо имущество 167 194 8,35%
Други 88 706 4,43%
Общо
2 002 399
100%
 
*Данни от 63 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 30.06.2008 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 296 425 27,14%
Компютри и подобно електронно оборудване 49 592 1,04%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 309 635 27,41%
Леки автомобили 1 642 535 34,38%
Недвижимо имущество 350 7470 7,34%
Други 128 366 2,69%
Общо
4 777 300
100%
*Данни от 63 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

 

Таблица 3.Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за първо шестмесечие на 2008 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 176 0,92%
Компютри и подобно електронно оборудване 50 0,26%
Товарни и лекотоварни автомобили 785 4,09%
Леки автомобили 18 194 94,74%
Недвижимо имущество 0 0
Други 0 0
Общо
19 205
100%
* Данни от 63 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 30.06.2008 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 576 2,36%
Компютри и подобно електронно оборудване 107 0,16%
Товарни и лекотоварни автомобили 18 312 27,43%
Леки автомобили 46 654 69,89%
Недвижимо имущество 105 0,16%
Други 0 0%
Общо
66 754
100%
* Данни от 63 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2008 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 51 459 1,08%
1-5 години 4 015 843 84,06%
Над 5 години 61 0,09%
Необслужвани 54 181 1,13%
Общо
4 777 300
100%
*Данни от 63 ружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2008 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 1 100 1,65%
1-5 години 65 593 98,26%
Над 5 години 61 0,09%
Общо
66 754
100%
*Данни от 63 ружества, източник БНБ и БАЛ