Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2009

Лизинговият пазар в България – доклад за 2009 г. Пълният текст в PDF формат

Таблица 1. Нов бизнес - стойност на активите по нови договори за финансов лизинг през 2009 г..

 

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 299 459 26,41%
Компютри и подобно електронно оборудване 12 600 1,11%
Товарни и лекотоварни автомобили 214 829 18,95%
Леки автомобили 433 968 38,28%
Недвижимо имущество 58 764 5,18%
Други 114 183 10,07%
Общо
1 133 803
100%
*Данни от 20 дружества, източник БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 2. Нов бизнес- стойност на активите по нови договори за оперативен лизинг през 2009 г.


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 939 8,01%
Компютри и подобно електронно оборудване 8 0,02%
Товарни и лекотоварни автомобили 8 069 22,00%
Леки автомобили 24 042 65,55%
Недвижимо имущество 1 558 4,25%
Други 63 0,17%
Общо
36 680
100%
*Данни от 20 компании, Източник: БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 3. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 31.12.2009 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 341 895 27,39%
Компютри и подобно електронно оборудване 42 960 0,88%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 171 409 23,91%
Леки автомобили 1 617 499 33,01%
Недвижимо имущество 446 150 9,11%
Други 279 821 5,71%
Общо
4 899 734
100%
* Данни от 65 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 31.12.2009 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 928 3,63%
Компютри и подобно електронно оборудване 39 0,05%
Товарни и лекотоварни автомобили 19 657 24,38%
Леки автомобили 56 442 70,00%
Недвижимо имущество 1 561 1,94%
Други 0 0,00%
Общо
80 627
100%
*Данни от 65 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2009 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 48 191 0,98%
1-5 години 3 204 627 65,40%
Над 5 години 860 443 17,56%
Необслужвани 786 473 16,05%
Общо
4 899 734
100%
* Данни от 65 ружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2009 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 2 188 2,71%
1-5 години 76 625 95,04%
Над 5 години 1 814 2,25%
Общо
80 627
100%
* Данни от 65 ружества, източник БНБ и БАЛ

Сравнителни графики на пазарните дялове (в %) на компаниите, които са участвали и тези, които не са участвали в Проучването за пазара на БАЛ през 2009 г.