Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за първо шестмесечие на 2009

 

Таблица 1. Разпределение на нови договори за финансов лизинг за първо шестмесечие на 2009 г. по тип актив.

 

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 178 847 26,11%
Компютри и подобно електронно оборудване 9 053 1,32%
Товарни и лекотоварни автомобили 128 999 18,83%
Леки автомобили 285 762 41,72%
Недвижимо имущество 30 432 4,44%
Други 51 860 7,57%
Общо
684 953
100%
*Данни от 67 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 30.06.2009 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 535 401 27,57%
Компютри и подобно електронно оборудване 48 609 0,87%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 439 227 25,84%
Леки автомобили 1 830 054 32,86%
Недвижимо имущество 473 853 8,51%
Други 242 547 4,35%
Общо
5 569 692
100%
*Данни от 67 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 3. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за първо шестмесечие на 2009 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 488 8,40%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0%
Товарни и лекотоварни автомобили 4 504 25,44%
Леки автомобили 10 091 57,00%
Недвижимо имущество 1 558 8,80%
Други 63 0,36%
Общо
17 704
100%
* Данни от 67 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 30.06.2009 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 964 4,11%
Компютри и подобно електронно оборудване 38 0,05%
Товарни и лекотоварни автомобили 21 824 30,27%
Леки автомобили 45 588 63,24%
Недвижимо имущество 1 603 2,22%
Други 69 0,10%
Общо
72 086
100%
* Данни от 67 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2009 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 80 158 1,44%
1-5 години 4 174 154 74,94%
Над 5 години 941 620 16,91%
Необслужвани 373 760 6,71%
Общо
5 569 692
100%
* Данни от 67 ружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2009 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 1 145 1,59%
1-5 години 69 024 95,75%
Над 5 години 1 917 2,66%
Общо
72 086
100%
* Данни от 67 ружества, източник БНБ и БАЛ