Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2010

 

Таблица 1. Нов бизнес - стойност на активите по нови договори за финансов лизинг през 2010 г..

 

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 194 023 22,53%
Компютри и подобно електронно оборудване 11 019 1,28%
Товарни и лекотоварни автомобили 195 368 22,68%
Леки автомобили 261 885 30,41%
Недвижимо имущество 171 085 19,86%
Други 27 992 3,24%
Общо
861 301
100%
*Данни от 21 дружества, източник БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 2. Нов бизнес- стойност на активите по нови договори за оперативен лизинг през 2010 г.


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 089 3,13%
Компютри и подобно електронно оборудване 57 0,16%
Товарни и лекотоварни автомобили 8 002 22,97%
Леки автомобили 25 689 73,74%
Недвижимо имущество 0 0%
Други 0 0%
Общо
34 837
100%
*Данни от 21 дружества, източник БАЛ
**Стойностите са по цени на придобиване

 

Таблица 3. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 31.12.2010 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 053 849 26,64%
Компютри и подобно електронно оборудване 32 847 0,83%
Товарни и лекотоварни автомобили 931 798 23,56%
Леки автомобили 1 169 426 29,56%
Недвижимо имущество 533 974 13,50%
Други 233 615 5,91%
Общо
3 955 510
100%
* Данни от 70 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 31.12.2010 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 805 3,94%
Компютри и подобно електронно оборудване 25 0,04%
Товарни и лекотоварни автомобили 15 231 21,40%
Леки автомобили 51 736 72,69%
Недвижимо имущество 1 378 1,94%
Други 0 0%
Общо
71 175
100%
* Данни от 70 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 5.Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2010 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 29 294 0,74%
1-5 години 2 085 320 52,72%
Над 5 години 1 030 364 26,05%
Необслужвани 810 532 20,49%
Общо
3 955 510
100%
* Данни от 70 ружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 6.Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2010 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 3 048 4,28%
1-5 години 66 510 93,45%
Над 5 години 1 617 2,27%
Общо
71 175
100%
* Данни от 70 ружества, източник БНБ и БАЛ

Сравнителни графики на пазарните дялове (в %) на компаниите, които са участвали и тези, които не са участвали в Проучването за пазара на БАЛ през 2010 г.