Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за първо шестмесечие на 2010

 

Таблица 1. Разпределение на нови договори за финансов лизинг за първо шестмесечие на 2010 г. по тип актив.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 77 262 21,42%
Компютри и подобно електронно оборудване 8 288 2,30%
Товарни и лекотоварни автомобили 86 298 23,92%
Леки автомобили 113 196 31,38%
Недвижимо имущество 68 541 19,00%
Други 7 159 1,98%
Общо
360 745
100%
*Данни от 70 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 30.06.2010 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 185 608 27,09%
Компютри и подобно електронно оборудване 40 654 0,93%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 030 516 23,54%
Леки автомобили 1 369 182 31,28%
Недвижимо имущество 482 384 11,02%
Други 268 795 6,14%
Общо
4 377 138
100%
*Данни от 70 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 3. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за първо шестмесечие на 2010 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 305 1,70%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 224 6,83%
Леки автомобили 16 384 91,46%
Недвижимо имущество 0 0%
Други 0 0%
Общо
17 913
100%
* Данни от 70 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 30.06.2010 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 738 3,82%
Компютри и подобно електронно оборудване 32 0,04%
Товарни и лекотоварни автомобили 22 601 31,50%
Леки автомобили 44 901 62,58%
Недвижимо имущество 1 474 2,05%
Други 0 0%
Общо
71 746
100%
* Данни от 70 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2010 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 34 816 0,80%
1-5 години 2 506 848 57,27%
Над 5 години 1 063 239 24,29%
Необслужвани 772 236 17,64%
Общо
4 377 138
100%
* Данни от 70 ружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2010 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 70 0,10%
1-5 години 69 933 97,47%
Над 5 години 1 743 2,43%
Общо
71 746
100%
* Данни от 70 ружества, източник БНБ и БАЛ