Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за първо шестмесечие на 2011

 

Таблица 1. Разпределение на нови договори за финансов лизинг за първо шестмесечие на 2011 г. по тип актив.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 141 914 26,73%
Компютри и подобно електронно оборудване 7 201 1,36%
Товарни и лекотоварни автомобили 141 774 26,71%
Леки автомобили 134 011 25,25%
Недвижимо имущество 59 929 11,29%
Други 45 993 8,66%
Общо
530 822
100%
*Данни от 92 дружества, източник БНБ и БАЛ

statistic-2011

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 30.06.2011 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 993 797 26,40%
Компютри и подобно електронно оборудване 28 997 0,77%
Товарни и лекотоварни автомобили 919 633 24,43%
Леки автомобили 1 040 909 27,65%
Недвижимо имущество 543 969 14,45%
Други 237 151 6,30%
Общо

3 764 456

100%
*Данни от 92 дружества, източник БНБ и БАЛ

statistic-2011

 

Таблица 3. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за първо шестмесечие на 2011 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 473 2,64%
Компютри и подобно електронно оборудване 2 0,01%
Товарни и лекотоварни автомобили 2 692 15,01%
Леки автомобили 14 766 82,34%
Недвижимо имущество 0 0%
Други 0 0%
Общо
17 933
100%
* Данни от 92 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

statistic-2011

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 30.06.2011 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 778 4,16%
Компютри и подобно електронно оборудване 20 0,03%
Товарни и лекотоварни автомобили 12 789 19,13%
Леки автомобили 49 917 74,68%
Недвижимо имущество 1 341 2,01%
Други 0 0%
Общо
66 845
100%
* Данни от 92 дружества, източник БНБ и БАЛ

statistic-2011

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2011 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 33 527 0,89%
1-5 години 1 914 998 50,87%
Над 5 години 977 182 25,96%
Необслужвани 838 749 22,28%
Общо
3 764 456
100%
* Данни от 92 ружества, източник БНБ и БАЛ

statistic-2011

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2011 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 1 027 1,54%
1-5 години 64 278 96,16%
Над 5 години 1 540 2,30%
Общо
66 845
100%
* Данни от 70 ружества, източник БНБ и БАЛ

statistic-2011