Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика 2014

 

Таблица 1.Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2014 г.
по тип актив.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 289 023 24,94%
Компютри и подобно електронно оборудване 9 311 0,80%
Товарни и лекотоварни автомобили 413 349 35,67%
Леки автомобили 374 029 32,28%
Недвижимо имущество 51 445 4,44%
Други 21 694 1,87%
Общо
1 158 850
100%
*Данни от 62 дружества, източник БНБ

statistic-2014

 

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2014 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 787 740 25,88%
Компютри и подобно електронно оборудване 12 781 0,42%
Товарни и лекотоварни автомобили 813 065 26,81%
Леки автомобили 853 989 28,16%
Недвижимо имущество 462 473 15,25%
Други 105 529 3,48%
Общо

3 032 577

100%
*Данни от 62 дружества, източник БНБ.

statistic-2014

 

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2014 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 3 027 4,85%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 6 859 10,99%
Леки автомобили 52 546 84,17%
Недвижимо имущество 0 0%
Други 0 0%
Общо
62 432
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ
 

statistic-2014

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2014 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 5 240 5,63%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 11 521 12,39%
Леки автомобили 69 117 74,31%
Недвижимо имущество 7 129 7,67%
Други 0 0%
Общо
93 007
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ

statistic-2014

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2014 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 26 852 0,89%
1-5 години 1 673 994 55,20%
Над 5 години 627 540 20,69%
Необслужвани 704 191 23,23%
Общо
3 032 577
100%
* Данни от 62 ружества, източник БНБ

statistic-2014

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2014 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 1 692 1,82%
1-5 години 84 186 90,52%
Над 5 години 7 129 7,67%
Общо
93 007
100%
* Данни от 62 ружества, източник БНБ

statistic-2014