Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика 2014

 

Таблица 1.Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2015 г.
по тип актив.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 338 381
23,71%
Компютри и подобно електронно оборудване 12 085
0,85%
Товарни и лекотоварни автомобили 586 615 41,10%
Леки автомобили 443 896 31,10%
Недвижимо имущество 30 351 2,13%
Други 16 028 1,12%
Общо
1 427 356
100%
*Данни от 44 дружества, източник БНБ

statistic-2015

 

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2015 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 658 978
22,01%
Компютри и подобно електронно оборудване 15 839
0,53%
Товарни и лекотоварни автомобили 961 298
32,11%
Леки автомобили 850 297 28,40%
Недвижимо имущество 406 793 13,59%
Други 100 656 3,36%
Общо

2 993 861

100%
*Данни от 44 дружества, източник БНБ.

statistic-2015

 

Таблица 3. Обем на финансирането за нов бизнес (оперативен лизинг) за 2015 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 169
0,99%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 4 789 28,07%
Леки автомобили 6 693 39,23%
Недвижимо имущество 5 408
31,70%
Други 0 0%
Общо
17 059
100%
* Данни от 44 дружества, източник БНБ
 

statistic-2015

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2015 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 3 490 3,68%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 11 069 11,68%
Леки автомобили 67 858 71,57%
Недвижимо имущество 12 390
13,07%
Други 0 0%
Общо
94 807
100%
* Данни от 44 дружества, източник БНБ

statistic-2015

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2015 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 20 641 0,69%
1-5 години 2 028 092 67,74%
Над 5 години 556 687
18,59%
Необслужвани 388  441 12,97%
Общо
2 993 861
100%
* Данни от 44 ружества, източник БНБ

statistic-2014

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2015 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 3 110
3,28%
1-5 години 79 305 83,65%
Над 5 години 12 392 13,07%
Общо
94 807
100%
* Данни от 44 ружества, източник БНБ

statistic-2015