Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2017
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика 2017

 

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2017 г. по тип актив

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

 %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

280 723

17,26%

Компютри и подобно електронно оборудване

7 920

0,49%

Товарни и лекотоварни автомобили

527 177

32,41%

Леки автомобили

733 125

45,07%

Недвижимо имущество

40 848

2,51%

Други

36 782

2,26%

Общо

1 626 575

100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

statistic

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2017 г. по тип актив

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

 %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

657 657

19,20%

Компютри и подобно електронно оборудване

11 441

0,33%

Товарни и лекотоварни автомобили

1 131 327

33,03%

Леки автомобили

1 215 951

35,50%

Недвижимо имущество

295 502

8,63%

Други

113 078

3,30%

Общо

3 424 956

100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

statistic

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2017 г. по тип актив

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

  %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

90

0,10%

Компютри и подобно електронно оборудване

0

0,00%

Товарни и лекотоварни автомобили

10 480

11,08%

Леки автомобили

53 391

56,45%

Недвижимо имущество

0

0,00%

Други

30 618

32,37%

Общо

94 579

100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

statistic

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2017 г. по тип актив

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

 %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

866

0,48%

Компютри и подобно електронно оборудване

0

0,00%

Товарни и лекотоварни автомобили

22 633

12,66%

Леки автомобили

114 654

64,14%

Недвижимо имущество

11 916

6,67%

Други

28 692

16,05%

Общо

178 761

100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

statistic

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2017 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок

Стойност (в хил. лв)*

 %

До 1 година

47 291

1,38%

1-5 години

2 544 626

74,30%

Над 5 години

554 308

16,18%

Необслужвани

278 731

8,14%

Общо

3 424 956

100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

statistic

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2017 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок

Стойност (в хил. лв)*

 %

До 1 година

15 463

8,65%

1-5 години

151 382

84,68%

Над 5 години

11 916

6,67%

Общо

178 761

100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

statistic