Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2007 – първо шестмесечие

 

Таблица 1. Разпределение на нови договори за финансов лизинг за първо шестмесечие на 2007 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 302 922 25,44%
Компютри и подобно електронно оборудване 4 836 0,41%
Товарни и лекотоварни автомобили 318 191 26,72%
Леки автомобили 462 373 38,82%
Недвижимо имущество 72 394 6,08%
Други 30 221 2,54%
Общо
1 190 937
100%
** Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 30.06.2007 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 800 322 28,30%
Компютри и подобно електронно оборудване 16 935 0,60%
Товарни и лекотоварни автомобили 740 643 29,19%
Леки автомобили 988 505 34,95%
Недвижимо имущество 214 753 7,59%
Други 66 985 2,37%
Общо
2 828 143
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 3. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за първо шестмесечие на 2007 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 0 0.00%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 5 669 20,64%
Леки автомобили 15 007 54,65%
Недвижимо имущество 6 784 24,71%
Други 0 0.00%
Общо
27 460
100%
** Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 30.06.2007 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 305 0,42%
Компютри и подобно електронно оборудване 148 0,21%
Товарни и лекотоварни автомобили 18 180 25,26%
Леки автомобили 46 479 64,58%
Недвижимо имущество 6 862 9,53%
Други 0 0,00%
Общо
71 974
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2007 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 52 666 1,86%
1-5 години 2 428 527 85,87%
Над 5 години 309 105 10,93%
Необслужвани 37 845 1,34%
Общо
2 828 143
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 30.06.2007 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 478 0,66%
1-5 години 64660 89,84%
Над 5 години 6836 9,50%
Общо
71974
100%
* Данни от 62 дружества, източник БНБ и БАЛ