Исторически профил

Home Исторически профил

Българска асоциация за лизинг /БАЛ/ е сдружение с нестопанска цел на лизинговите дружества в България. БАЛ е учредена чрез обединението на двете национални асоциации –  Българска асоциация на лизинговите компании и Българска асоциация за развитие на лизинговия бизнес, като това става факт с излизането на съдебното решение за сливането на двете асоциации на 13.02.2006 г.

 

Предмет на дейността на Асоциацията са защита на интересите на търговците, извършващи лизингова дейност, развитие на търговията в тази сфера, както и насърчаване на лизинговата дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

 

Основните цели и задачи на БАЛ са:

  подобряване на търговското и данъчното законодателство в България в частта касаеща лизинговите дейности;
  подобряване на конкурентоспособността на лизинговия бизнес;
  насърчаване на лоялната конкуренция на лизинговия пазар;
  популяризиране на лизинга като форма на финансиране;
  участие в международни форуми и организации свързани с лизинговия бизнес.

 

Органите на управление на БАЛ са Общото събрание и Управителния съвет. Общото събрание на Асоциацията е нейният върховен орган и се състои от всички нейни членове. Управителният съвет е органът за оперативно управление на Асоциацията. Той се състои от девет члена, избрани с мандат от 3 години от Общото събрание на Асоциацията. Като помощна структура на Асоциацията през 2015 г. е създаден и функционира Правен комитет.

 

БАЛ е член на Лийзюръп – Европейската федерация на асоциации на лизингови компании и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.