Устав и етичен кодекс

Home Устав и етичен кодекс

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ”

Изтеглете като PDF файл

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ” (“БАЛ”).

(2) Асоциацията представлява юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, наричано по-долу “Сдружението”, чийто статут се определя съобразно българското законодателство. Сдружението е създадено чрез сливане на сдруженията с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ” и “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ БИЗНЕС”.

(3) Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на търговците, занимаващи се с лизингова дейност, за развитие на търговията в тази сфера, както и за насърчаването на лизинговата дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

Чл. 2. Наименованието на Сдружението е: “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ” (“БАЛ”), което се изписва и на латиница по следния начин: “BULGARIAN ASSOCIATION FOR LEASING” (“BAL”).

Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е гр. София, район Оборище. Адресът на управление на Сдружението е ул. “Бачо Киро” № 26-30, ет. 5.

(2) Промяна на адреса на управление може да се извършва с решение на Управителния съвет.

Чл. 4. (1) Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията, включително и ЕИК се поставят върху всички документи и печатни издания на Сдружението.

(2) Наименованието и логото на Сдружението са регистрирани като търговска марка и същата не може да бъде ползвана от член на Сдружението или от трети лица за целите на рекламиране, маркетиране и промотиране на стоки или услуги, освен ако е взето решение от Управителния съвет на Сдружението в тази връзка.

Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 7. Главните цели на Сдружението са:

1. Да защитава интересите на търговците, извършващи лизингова дейност, чрез:
a. Развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България;
б. Предотвратяване на действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи и законовите разпоредби, и негативно да се отразят на пазара в тази сфера;

в. Насърчаване на свободата на предприемчивостта в лизинговата дейност.

2. Да представлява и да защитава интересите на членовете на Сдружението пред държавните органи.

3. Възприемане на пазарно поведение в областта на лизинговата дейност, основаващо се на лоялната конкуренция.

4. Ускоряване на въвеждането на европейските стандарти и норми на лизинговия пазар.

5. Осъществяване на контрол срещу злоупотреби в областта на лизинговата дейност.

6. Обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на лизинговата дейност.

7. Участие в подготовката на проекти за нормативни актове, регламентиращи лизинговата дейност в страната, и засягащи поведението на лизингодателите и лизингополучателите на националния пазар.

8. Защита пред държавните и други органи и организации, включително тези, регулиращи застрахователния пазар, на икономическите интереси на търговците, осъществяващи лизингова дейност, със съответните форми и средства.

9. Оказване на необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точното прилагане на нормативните актове в областта на лизинговата дейност. Оказване на консултантска помощ чрез подходящи специалисти.

10. Информиране периодично на своите членове за действащите нормативни актове, приети от Народното събрание, Министерския съвет и министерства и ведомства в страната, касаещи лизинговата дейност. Информиране на своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област, а също така изразяване на становище и изготвяне на съгласувано мнение на своите членове относно присъединяването на Сдружението към тези актове.

11. Следене на опазването на правилата за професионалната етика, информиране на компетентните органи за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на Сдружението.

12. Съдействие за решаването на различни спорни въпроси между членовете на Сдружението, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

13. Провеждане под свое ръководство на периодични срещи с членовете и с представители на държавни учреждения и ведомства относно разясняването и прилагането на важни нормативни и други актове, отнасящи се до финансовите резултати и други икономически интереси на търговците, осъществяващи лизингова дейност.

14. Спомагане чрез различни форми и средства за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в сферата на лизинговата дейност.

15. Съдействие за опазване на доброто име на членовете на Сдружението.

16. Представляване членовете на Сдружението на вътрешни и международни форуми, дискутиращи проблемите на лизинговата дейност.

17. Членуване в международни организации и асоциации в областта на лизинговата дейност.

Чл. 8. За изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:

1. Сътрудничи с държавните органи и организации, работещи в сферата на лизинговата дейност.

2. Използва диалога и взаимно приемливия компромис между заинтересованите страни съобразно българското законодателство.

3. Създава помощни органи за изпълнение на специфични дейности.

Чл. 9. Сдружението има следния предмет на дейност: защита на интересите на търговците, извършващи лизингова дейност, развитие на търговията в тази сфера, както и насърчаване на лизинговата дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 11. (1) Годишният членски внос се определя от Общото събрание на Сдружението.

(2) Членският внос се дължи до 30 януари на текущата година. За новоприети членове на асоциацията, членският внос се дължи до 30 дни от датата на приемането на новия член.

Чл. 12. (1) Срещу направения членски внос Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4, името, съответно наименованието на члена.

(2) Срещу направения членски внос Сдружението издава фактура.

(3) Срещу направените дарения Сдружението издава удостоверения. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4, името, съответно наименованието на дарителя.

(4) Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.

Чл. 13. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

1. Консултантска дейност;
2. Издателска дейност;
3. Други дейности, свързани с постигане целите на Сдружението.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в българското законодателство.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

ІV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 14. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица – български и чуждестранни, които са регистрирани като търговци по националното си законодателство и които отговарят на едно от следните три условия:

1. Да имат портфейл от лизингови сделки с нетна стойност на лизинговите вземания, надхвърляща 5 (пет) милиона лева;

2. Да са част от банкова или застрахователна финансова група с общи активи, надхвърлящи 20 (двадесет) милиона лева;

3. Да имат портфейл от лизингови сделки, при които са били преки посредници или консултанти, с нетна стойност на лизинговите вземания, надхвърляща 5 (пет) милиона лева.

Чл. 15. Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

Приемане на нови членове

Чл. 16. (1) Последващо приемане на нови членове на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание въз основа на писмена молба на желаещия до Общото събрание и представени документи и/или декларации, доказващи че кандидатът за член отговаря на критериите за членство в Асоциацията.

(2) Молбата се разглежда в 6 (шест) –месечен срок от подаването й до Сдружението.

(3) Със заявлението се представят доказателства, че решението за членство е взето в съответствие с вътрешните устройствени правила на кандидата за членство.

Права на членовете

Чл. 17. Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание и с право да изпрати като наблюдател свой представител на срещите на Управителния съвет.

2. Да избира и да предлага за избиране членовете на управителните органи на Сдружението.

3. Да иска отмяна на незаконни и противоречащи на Устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението.

4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението и неговите органи, както и да прави предложения, възражения и препоръки.

5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението.

6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност.

7. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

8. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението, включително да изпраща свои представители на заседанията на Управителния съвет на Сдружението.

9. Да получи удостоверение за членство.

Задължения на членовете

Чл. 18. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението.

2. Стриктно да съобразява своята дейност с нормативните и технологични изисквания в сферата на лизинговата дейност, както и с международните актове в тази област, включително българските и международните стандарти.

3. Да приема целите, определени в Устава на Сдружението.

4. Да участва в цялостната дейност на Сдружението.

5. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението.

6. Да внася редовно членския си внос, така както е определен в чл. 11 (1).

7. Да съдейства при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на прекратяване на юридическото лице.

Прекратяване на членството. Имуществени последици

Чл. 20. Членството се прекратява:

1. С прекратяването на юридическо лице.

2. При подаване на писмена молба до Общото събрание.

3. При изключване.

4. С прекратяване на Сдружението.

Чл. 21. Всеки член може доброволно да прекрати членството си в Сдружението с подаване на писмена молба до Общото събрание.

Чл. 22. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:

1. Грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението.

2. Извършва действия, които накърняват доброто име на членовете на Сдружението, на самото Сдружението и възпрепятства постигането на неговите цели.

3. Злоупотреби със средства на Сдружението.

4. Не плаща членски внос 1 (един) месец след определения за плащане срок.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен съгласно разпоредбата на чл. 28, т. 5 от Устава по предложение на Управителния съвет, на Председателите или на друг член на Сдружението. Предложеният за изключване член има право да представи своето становище пред членовете на Управителния съвет и Общото събрание.

(3) Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.

(4) В 7 (седем)-дневен срок от вземане на решението по ал. 1, Председателите уведомяват писмено изключения член. С уведомлението изключеният от Сдружението член се поканва в подходящ срок да върне удостоверението си за членство.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ . ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 23. Органи на Сдружението са:

1. Общото събрание на членовете на Сдружението.

2. Управителният съвет.

3. Председателите.

Общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание включва всички членове на Сдружението.

Чл. 25. (1) Членовете на Сдружението се представляват на Общото събрание от законните им представители или от лице, упълномощено с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават трети лица с правата си.

Чл. 26. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

Свикване

Чл. 27. (1) Редовните заседания на Общото събрание се свикват най-малко два пъти в годината от Управителния съвет или по искане на най-малко от една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението, чрез писмена покана /вкл. и по електронна поща, каквато всеки от членовете се задължава да предостави на Сдружението за контакт/ до всеки от членовете на Сдружението, получена не по-късно от 30 дни преди датата на общото събрание.

(2) Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(4) Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикването на Общото събрание.

Чл. 28. Общото събрание:

1. Изменя и допълва настоящия Устав.

2. Приема други вътрешни актове.

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението.

4. Избира измежду членовете на Управителния съвет Председатели на Сдружението.

5. Взема решения за приемане или изключване на членове на Сдружението.

6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.

8. Приема годишния бюджет на Сдружението.

9. Обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет и определя размера и начина на събиране на членския внос.

10. Разглежда и решава случаите на нелоялна конкуренция и нарушаване на правилата на професионалната етика и предприема необходимите мерки за тяхното отстраняване.

11. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

12. Взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии за контрол върху изразходването на средствата на Сдружението.

Кворум

Чл. 29. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същия ден при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателите и секретаря на заседанието.

(3) Протоколът заедно с приложени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Вземане на решения

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат, както следва:

1. С мнозинство от 2/3 от присъстващите се вземат решенията по чл. 28, т. 1 и т. 5 от настоящия Устав.

2. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

(3) Решения относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателите на Сдружението.

(4) Когато Общото събрание подготви решение за изключване на член, този орган е длъжен да предупреди в 14 (четиринадесет)-дневен срок същия и да го изслуша, когато изключваният желае да даде обяснения, свързани с изключването му.

Право на глас

Чл. 32. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Управителен съвет

Чл.33. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.

(2) Управителният съвет:

1. ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението.

2. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.

3. свиква Общото събрание по определения от Устава ред.

4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на Сдружението.

5. разпределя и изпълнява утвърдения от Общото събрание бюджет.

6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението.

7. определя броя, функциите и възнаграждението на администрацията на Сдружението.

8. приема правила за контрол върху направените дарения.

9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.

10. предлага на Общото събрание приемане или изключване на членове

11. взема решения по други важни въпроси, засягащи оперативното управление на Сдружението.

12. Взема решения за участие в други организации.

13. Взема решения за създаване на помощни органи за изпълнение на специфични дейности на Сдружението.

14. Взема решения за условията за предоставяне на права върху търговската марка на Сдружението в полза на трети лица.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания всеки месец.

(4) Управителният съвет се отчита периодично (веднъж годишно) пред Общото събрание за дейността си.

Състав

Чл.34. Управителният съвет се състои от девет физически лица – представители на членовете на Сдружението, включително и двама Председатели.

Чл.35. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Членовете на Управителния съвет осъществяват дейността си по този Устав безвъзмездно.

(3) Председателите на Сдружението са и Председатели на Управителния съвет по право.

(4) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

1. Поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт.

2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението.

3. При трайна невъзможност на изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.

4. Когато действа в разрез със задълженията си.

5. При подаване на оставка.

6. По искане на члена на Сдружението, номинирал члена на Управителния съвет.

(5) Членството може да бъде прекратено доброволно също и при деклариране на оставка пред Общото събрание на редовно негово заседание, като в този случай не е необходимо подаване на оставка в писмен вид.

(6) В случай на подадена молба за прекратяване на членството, тази молба се разглежда от Общото събрание в 6 (шест) – месечен срок.

Чл.36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

Свикване

Чл.37. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателите.

(2) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко петима от членовете му.

(3) Ако Председателите не свикат заседание на Управителния съвет в определения в чл. 33, ал. 3 срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите му членове.

(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.38. (1) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет. Решенията по чл. 33, ал. 2, т. 2, т. 9 и т. 14 по чл. 44, ал. 2 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(2) За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и подреждат в нарочна книга.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председатели

Чл. 39. Председатели на Сдружението може да бъдат само дееспособни физически лица – членове на Управителния съвет.

Чл. 40. Двамата председатели се избират за срока по чл. 35, ал. 1 от Устава.

Чл. 41. (1) Председателите на Сдружението:

1. Представляват Сдружението заедно и поотделно. За целта всеки от тях представя нотариално заверен образец от подписа си в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

2. Организират изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

3. Свикват Управителния съвет.

(2) Председателите имат право да извършват всички дейности и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

(3) За своята дейност Председателите се отчитат пред Общото събрание.

Чл. 42. Мандатът на всеки Председател на Сдружението се прекратява от Общото събрание:

1. По негова молба, заявена писмено пред Общото събрание.

2. Когато действа в разрез със задълженията се и с това пречи на нормалната работа на Сдружението.

3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.

4. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено).

5. При смърт.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43. (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

(2) С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на “Българска Асоциация за развитие на лизинговия бизнес”, проведено на 14 юни 2005 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав, както и на общото събрание на “Българска асоциация на лизинговите компании”, проведено на 1 септември 2005 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав, и изменен на Общо събрание на “Българска Асоциация за лизинг”, проведено на 21 февруари 2017 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав, и изменен на Общо събрание на “Българска Асоциация за лизинг”, проведено на 19.02.2019 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав

§ 2. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

§3. Настоящият Устав е изготвен на английски и на български език. Меродавен при несъответствия между текстовете на български и английски език и при тълкуване на разпоредбите на този Устав, е българският текст.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ

Изтеглете като PDF файл

 

Сдружение ”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ – София, РЪКОВОДЕНА от желанието за:

  • Подобряване на търговското и данъчното законодателство в България, чрез внедряване на европейски критерии и норми регламентиращи лизинговата дейност;
  • Защита на интересите на членовете на Асоциацията и популяризиране на лизинга като форма на финансиране;
  • Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на лоялната конкуренция на лизинговия пазар чрез създаване на данъчни преимущества за лизинга;

като ПРИДАВА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА етичните принципи,

ПРЕПОРЪЧВА тяхното съблюдаване във взаимоотношенията както между Асоциацията и нейните Членове, така и между самите Членове – лизингови компании, взаимоотношения с техните Клиенти – лизингополучатели и с Доставчици.

Етичният кодекс се състои от следните части:

  • Цели на Етичния кодекс на Българска асоциация за лизинг(БАЛ).
  • Oтношения между лизинговите компании- членове на БАЛ.
  • Oтношения между лизинговите компании и БАЛ.
  • Отношения между лизинговите компании и клиентите.
  • Отношения между лизинговите компании и доставчиците.
  • Етични правила за членовете на Управителен съвет.
  • Заключителни правила

 

I. ЦЕЛИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ.

Настоящият документ е доброволен акт, наричан по- долу „Кодекса”, създаден от Българска асоциация за лизинг, наричана по- долу „Сдружението”, със следните цели:

Член 1.          Да създаде писани етични принципи за лизинговите компании в България, членове на Българска асоциация за лизинг, наричани по-долу „Членовете”.

Член 2.          Да стимулира взаимното разбирателство, честната и свободна конкуренция между Членовете, създаването на оптимални условия за защита правата и законните интереси на клиентите, развитието на лизинговия бизнес и поддържането на доброто име на Сдружението и нейните Членове.

 

II.        ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ, ЧЛЕНОВЕ НА БАЛ

Член 3.          Членовете на БАЛ следва да спазват принципа на честна и лоялна конкуренция в бизнес отношенията помежду си, при използване само на законосъобразни и отговарящи на етичните норми средства.

Член 4.         Отношенията между Членовете се основават на достъпност, взаимност и доверие, като обменят помежду си информация, която е актуална и достоверна. .

Член 5.           Членовете не използват в реклама невярна или заблуждаваща информация относно своята или на конкурентите си дейност и не прилагат рекламен подход, който е в противоречие с добрата търговска практика и уврежда, или може да увреди, отношенията помежду им, или отношенията им с потребителите.

Член 6.          Привличането на нови клиенти следва да се извършва от Членовете чрез изтъкване на преимуществата на собствената оферта, а не чрез негативни сравнения с офертите на другите Членове.

Член 7.          Служителите на Членовете на Сдружението във връзка с това се въздържат от негативни коментари за другите Членове.

 

III.       ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И АСОЦИАЦИЯТА

Член 8.          Сдружението представлява и защитава интересите на Членовете пред Държавните органи, други органи и организации, при провеждане на вътрешни и международни форуми, със съответните форми и средства. Сдружението съдейства за обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласувано мнение на своите членове относно законодателството в областта на лизинговата дейност.

Член 9.           Сдружението провежда под свое ръководство периодични срещи и информира Членовете за действащите нормативни актове, приети от Народното Събрание, министерства и ведомства в страната, касаещи лизинговата дейност и дава информация на Членовете и обществеността за международни договори, конвенции или други международни разпоредби в областта.

Член 10.         Сдружението съдейства за разрешаването на различни спорни въпроси между Членовете, включително чрез привличането на подходящи специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

Член 11.        Членовете следват принципа на взаимна честност и доверие към Сдружението и не допускат увреждане на доброто му име. В случаи на констатирани нередности, Членовете приобщени към настоящите принципи сигнализират на Сдружението.

 

IV.      ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И КЛИЕНТИТЕ.

Член 12.        При извършване на сделки и сключване на договори с клиентите, Членовете зачитат интересите и правата на клиента при спазване на законите, вътрешните правила на лизинговата компания, както и на настоящия Кодекс.

Член 13.         Членовете идентифицират Клиента – лизингополучател преди подписването на договор с него за лизингови продукти или услуги. Те не влизат. в договорни отношения и извършват операции с анонимни или недобросъвестни лица, както и в случаи, когато законът го изисква.

Член 14.        Членовете (включая и техните служители), не следва да приемат или провокират даването на каквито и да е нерегламентирани материални или нематериални облаги с оглед извършването или въздържането от извършване на определени действия по служба, дори когато приемането им не би съставлявало престъпление.

Член 15.        Членовете по никакъв начин не възпрепятстват реализиране на правото на Клиента да избере лизингова компания, както и лизингов продукт или услуга, освен когато Клиентът сам е поел такъв ангажимент към нея в писмена форма, или когато го изискват законови разпоредби.

Член 16.        Отношенията между Членовете и Клиента са регламентирани в писмен вид, ясно и разбираемо, като клаузите включват правата и задълженията и на двете страни.

Член 17.        Членовете осигуряват пълна, достоверна и достъпна информация за основните продукти или услуги, които предлагат, начините за начисляване на дължимите плащания и цената на лизинговите услуги.

Член 18.        Писмените условия и сроковете по договорите за лизинговите продукти или услуги се формулират на достъпен език, без въвеждащи в заблуждение термини и изрази, при максимално избягване на чуждици, като се съпътстват с точно и балансирано описание на взаимоотношенията между Клиента и Членовете.

Член 19.         Членовете консултират Клиентите си в зависимост от спецификата на случая, като се дава точна и професионална информация относно сделките и особеностите при използването на отделния актив.

 

Член 20.        При предлагането на своите продукти и услуги към Клиентите, Членовете не следва да прилагат бизнес и данъчни практики които биха навредили  на репутацията и перспективите на лизинговия бизнес.

 

V.        ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И ДОСТАВЧИЦИ

Член 21.        При предлагането на своите лизингови продукти пред Доставчици, Членовете се стремят към повишаване на обема на бизнеса, чрез изтъкване на предимство на своята оферта, а не чрез коментиране на недостатъци на офертите на другите Членове.

Член 22.        Членовете следва да не изплащат на Доставчиците комисионни за рефериране на клиент, които по размер надхвърлят пазарните. Също така Членовете не следва да изплащат комисионни на служители на доставчиците, както и авансови комисионни към Доставчици, свързани със сделки, които не са били реализирани към момента на заплащане на комисионната.

 

VI.       ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАЛ

Член 23.         Членовете на ръководните органи на Сдружението не следва да използват позициите си в него, с цел популяризиране на Членове, привличане на клиенти или получаване на други изгоди за тях лично или за Членовете, които представляват.

Член 24.        При публични прояви членовете на ръководните органи на БАЛ, ясно разграничават функциите си в Сдружението, от тези в компаниите си Членове. При тези свои изяви, членовете на ръководните органи следва изрично да упоменават дали изказват мнения и становища на Сдружението, на неговия Член, или свое лично мнение.

 

VII.     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25.        Настоящият Етичен кодекс е приет от Управителен Съвет на Сдружението  на 17 Октомври, 2006г. и изменен на заседание на Общото събрание на БАЛ, състояло се на 21 Февруари 2017 г.

Член 26.        Членовете могат доброволно да се приобщят към Кодекса чрез писмена декларация, с която се ангажират да спазват неговите принципи и конкретни разпоредби. Настоящият Етичен кодекс, както и списък на приелите да го спазват Членове, се публикуват на интернет страницата на Асоциацията. Всеки член, който е приел Кодекса и е включен в списъка, може да се представя като Член на БАЛ, приел и спазващ Етичния кодекс на Сдружението.

Член 27.        По смисъла на този Етичен кодекс, членовете на ръководните органи на Сдружението са членове на Управителния съвет или членове на специални комисии, създадени по решение на Управителен съвет. Спазването на етичните норми на Кодекса, по отношение на задълженията на членовете на ръководните органи е задължително.

Член 28.        Служителите на Сдружението запазват неутрална позиция при спорове между Членовете във връзка с Етичния кодекс.

Член 29.        Управителният съвет следи за спазване на Етичния кодекс като за целта може да одобри създаване на специална комисия, която разглежда конкретни случаи и представя информация на Управителния съвет.

Член 30.        Управителния съвет може да вземе решение по въпроса дали има нарушение на Етичния кодекс и до колко сериозно е то. На базата на това свое решение, Управителният съвет може да вземе решение да препоръчва на отделни Членове мерки, с чието прилагане те да коригират своето поведение и да съобразят действията си с нормите на Кодекса. В случаи на тежки и системни нарушения на Етичния кодекс, Управителния съвет може да вземе решение за изключване на нарушилите Кодекса Членове, от списъка на приелите и спазващи го. Изключените от този списък Членове, не биха могли да се представят като Член на БАЛ, приел и спазващ Етичния кодекс на Сдружението.