Устав и етичен кодекс

Home Устав и етичен кодекс

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ”

Изтеглете като PDF файл

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.     (1) Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ” (“БАЛ”).

(2) Асоциацията представлява юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, наричано по-долу “Сдружението”, чийто статут се определя съобразно българското законодателство. Сдружението е създадено чрез сливане на сдруженията с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ” и “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ БИЗНЕС”.

(3) Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на търговците, занимаващи се с лизингова дейност, за развитие на търговията в тази сфера, както и за насърчаването на лизинговата дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

Чл. 2. Наименованието на Сдружението е: “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ” (“БАЛ”), което се изписва и на латиница по следния начин: “BULGARIAN ASSOCIATION FOR LEASING” (“BAL”).

Чл. 3.     (1) Седалището на Сдружението е гр. София, район Оборище. Адресът на управление на Сдружението е ул. “Бачо Киро” № 26-30,  ет. 5.

(2) Промяна на адреса на управление може да се извършва с решение на Управителния съвет.

Чл. 4.     (1) Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията, включително и ЕИК се поставят върху всички документи и печатни издания на Сдружението.

(2) Наименованието и логото на Сдружението са регистрирани като търговска марка и същата не може да бъде ползвана от член на Сдружението или от трети лица за целите на рекламиране, маркетиране и промотиране на стоки или услуги, освен ако е взето решение от Управителния съвет на Сдружението в тази връзка.

Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 7. Главните цели на Сдружението са:

1. Да защитава интересите на търговците, извършващи лизингова дейност, чрез:

a. Развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България;

б. Предотвратяване на действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи и законовите разпоредби, и негативно да се отразят на пазара в тази сфера;

в. Насърчаване на свободата на предприемчивостта в лизинговата дейност.

2. Да представлява и да защитава интересите на членовете на Сдружението пред държавните органи.

3. Да насърчава и подпомага възприемането и прилагането на пазарно поведение в областта на лизинговата дейност, основаващо се на лоялната конкуренция.

4. Да насърчава процеса по въвеждане на европейските стандарти и норми на лизинговия пазар.

5. Да осъществява контрол срещу злоупотреби в областта на лизинговата дейност.

6. Да обсъжда и предоставя предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на лизинговата дейност.

7. Да участва в подготовката на проекти за нормативни актове, регламентиращи лизинговата дейност в страната, и засягащи поведението на лизингодателите и лизингополучателите на националния пазар.

8. Да защитава икономическите интереси на търговците, осъществяващи лизингова дейност, пред държавните и други органи и организации, включително тези, регулиращи застрахователния пазар, със съответните форми и средства.

9. Да оказва необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точното прилагане на нормативните актове в областта на лизинговата дейност, както и да оказва консултантска помощ чрез подходящи специалисти.

10. Да информира периодично на своите членове за действащите нормативни актове, приети от Народното събрание, Министерския съвет и министерства и ведомства в страната, касаещи лизинговата дейност; да информира своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област, а също така изразяване на становище и изготвяне на съгласувано мнение на своите членове относно присъединяването на Сдружението към тези актове.

11. Да следи за опазването на правилата за професионалната етика и да информира на компетентните органи за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на Сдружението.

12. Да съдейства за решаването на различни спорни въпроси между членовете на Сдружението, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

13. Да провежда под свое ръководство  периодични срещи с членовете и с представители на държавни учреждения и ведомства относно разясняването и прилагането на важни нормативни и други актове, отнасящи се до финансовите резултати и други икономически интереси на търговците, осъществяващи лизингова дейност.

14. Да спомага чрез различни форми и средства за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в сферата на лизинговата дейност.

15. Да съдейства за опазване на доброто име на членовете на Сдружението.

16. Да представлява членовете на Сдружението на вътрешни и международни форуми, дискутиращи проблемите на лизинговата дейност.

17. Да участва и членува в международни организации и асоциации в областта на лизинговата дейност.

Чл. 8. За изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:

1. Сътрудничи с държавните органи и организации, работещи в сферата на лизинговата дейност.

2. Използва диалога и взаимно приемливия компромис между заинтересованите страни съобразно българското законодателство.

3. Създава помощни органи за изпълнение на специфични дейности.

Чл. 9. Сдружението има следния предмет на дейност: защита на интересите на търговците, извършващи лизингова дейност, развитие на търговията в тази сфера, както и насърчаване на лизинговата дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 11. (1) Годишният членски внос се определя от Общото събрание на Сдружението.

(2) Членският внос се дължи до 30 януари на текущата година. За новоприети членове на асоциацията, членският внос се дължи до 30 дни от датата на приемането на новия член.

(3) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Годишният членски внос, дължим от Асоциираните членове, е в размер на половината от членския внос по ал.1. и се заплаща в сроковете по ал.2.

Чл. 12. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Срещу направения членски внос Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4 ал.1, името, съответно наименованието на члена.

(2) Срещу направения членски внос Сдружението издава фактура.

(3) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Срещу направените дарения Сдружението издава удостоверения. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4 ал.1., името, съответно наименованието на дарителя.

(4) Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.

Чл. 13. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:
1. Консултантска дейност;
2. Издателска дейност;
3. Други дейности, свързани с постигане целите на Сдружението.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в българското законодателство.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

 

ІV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 14. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Пълноправни Членове на Сдружението (наричани за краткост „Членове“) могат да бъдат юридически лица – български и чуждестранни, които са регистрирани като търговци по националното си законодателство и които отговарят на едно от следните три условия:

1. Да имат портфейл от лизингови сделки с нетна стойност на лизинговите вземания, надхвърляща 5 (пет) милиона лева;

2. Да са част от банкова или застрахователна финансова група с общи активи, надхвърлящи 20 (двадесет) милиона лева;

3. Да имат портфейл от лизингови сделки, при които са били преки посредници или консултанти, с нетна стойност на лизинговите вземания, надхвърляща 5 (пет) милиона лева.

(3) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Асоциирани членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, които:
1. Отговарят на някое от условията по ал.2 по-горе, но не желаят да бъдат пълноправни членове.
2. Не отговарят на никое от условията по ал.2, но са регистрирани като търговци по националното си законодателство и са собственици на активи – включително автомобили, предназначени за отдаване под наем или на лизинг;
3. Са организации с нестопанска цел или друг тип обединения, представляващи интересите на търговци по предходната т.2
4. Осъществяват услуги и професионални консултации в областта на одита, финансовата или застрахователната сфера, както и организации на лица, осъществяващи подобни услуги и консултации.

(4) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Във всички случаи, в които в настоящия Устав се говори за членове на Сдружението, ако не е посочено друго, се имат предвид Пълноправните членове.

Чл. 15. Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

 

Приемане на нови членове

Чл. 16. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Последващо приемане на нови членове на Сдружението, включително Асоциирани членове, се извършва с решение на Общото събрание въз основа на писмена молба на желаещия до Общото събрание и представени документи и/или декларации, доказващи че кандидатът за член отговаря на критериите за членство в Асоциацията.

(2) Молбата се разглежда в 6 (шест) –месечен срок от подаването й до Сдружението.

(3) Със заявлението се представят доказателства, че решението за членство е взето в съответствие с вътрешните устройствени правила на кандидата за членство.

Права на членовете

Чл. 17. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание и с право да изпрати като наблюдател свой представител на срещите на Управителния съвет.

2. Да избира и да предлага за избиране членовете на управителните органи на Сдружението.

3. Да иска отмяна на незаконни и противоречащи на Устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението.

4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението и неговите органи, както и да прави предложения, възражения и препоръки.

5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението.

6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност.

7. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

8. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението, включително да изпраща свои представители на заседанията на Управителния съвет на Сдружението.

9. Да получи удостоверение за членство.

(2) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Асоциираните членове имат право да получават информация за дейността на Сдружението и да участват при провеждането на мероприятия на Сдружението, в това число семинари, обучения и други, организирани от Сдружението. Асоциираните членове могат да присъстват, без право на глас, в заседания на Управителния съвет/ Общото събрание на Сдружението. Асоциираните членове имат право, след изрично решение на Управителния съвет на Сдружението и след заплащане на пълния размер на дължимия годишен членски внос по чл.11 ал.1, на достъп до информационни системи, ползвани от останалите членове на Сдружението във връзка с осъществяване на дейността си (информационна система на лизинговите дружества за администриране на задължения за местни данъци, информационна система за администриране на наложени глоби и фишове и др.).

 

Задължения на членовете

Чл. 18. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението.

2. Стриктно да съобразява своята дейност с нормативните и технологични изисквания в сферата на лизинговата дейност, както и с международните актове в тази област, включително българските и международните стандарти.

3. Да приема целите, определени в Устава на Сдружението.

4. Да участва в цялостната дейност на Сдружението.

5. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението.

6. Да внася редовно членския си внос, така както е определен в чл. 11 (1).

7. Да съдейства при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

(2) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) По отношение на Асоциираните членове са приложими задълженията по т.1-2, т.5. и т.6 от ал.1. във връзка с чл. 11 ал.3.

Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на прекратяване на юридическото лице.

 

Прекратяване на членството, включително и на Асоциираните членове. Имуществени последици (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.)

Чл. 20. Членството се прекратява:

1. С прекратяването на юридическо лице.

2. При подаване на писмена молба до Общото събрание.

3. При изключване.

4. С прекратяване на Сдружението.

Чл. 21. Всеки член може доброволно да прекрати членството си в Сдружението с подаване на писмена молба до Общото събрание.

Чл. 22. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:

1. Грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението.

2. Извършва действия, които накърняват доброто име на членовете на Сдружението, на самото Сдружението и възпрепятства постигането на неговите цели.

3. Злоупотреби със средства на Сдружението.

4. Не e платил членски внос в срок до 1 (един) месец след определения за плащане срок.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен съгласно разпоредбата на чл. 28, т. 5 от Устава по предложение на Управителния съвет, на Председателите или на друг член на Сдружението. Предложеният за изключване член има право да представи своето становище пред членовете на Управителния съвет и Общото събрание.

(3) Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.

(4) В 7 (седем)-дневен срок от вземане на решението по ал. 1, Председателите уведомяват писмено изключения член. С уведомлението изключеният от Сдружението член се поканва в подходящ срок да върне удостоверението си за членство.

 

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ . ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 23. Органи на Сдружението са:

1. Общото събрание на членовете на Сдружението.

2. Управителният съвет.

3. Председателите.

Общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание включва всички членове на Сдружението.

Чл. 25. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Членовете на Сдружението, в това число Асоциираните членове, се представляват на Общото събрание от законните им представители или от лице, упълномощено с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават трети лица с правата си.

Чл. 26. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

Свикване

Чл. 27. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Редовно заседание на Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет или по искане на най-малко от една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението, чрез писмена покана /вкл. и по електронна поща, каквато всеки от членовете се задължава да предостави на Сдружението за контакт/ до всеки от членовете на Сдружението, получена не по-късно от 30 дни преди датата на общото събрание.

(2) Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(4) Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикването на Общото събрание.

Чл. 28. Общото събрание:

1. Изменя и допълва настоящия Устав.

2. Приема други вътрешни актове.

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението.

4. Избира измежду членовете на Управителния съвет Председатели на Сдружението.

5. Взема решения за приемане или изключване на членове на Сдружението.

6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.

8. Приема годишния бюджет на Сдружението.

9. Обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет и определя размера и начина на събиране на членския внос.

10. Разглежда и решава случаите на нелоялна конкуренция и нарушаване на правилата на професионалната етика и предприема необходимите мерки за тяхното отстраняване.

11. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

12. Взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии за контрол върху изразходването на средствата на Сдружението.

Кворум

Чл. 29. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същия ден при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателите и секретаря на заседанието.

(3) Протоколът заедно с приложени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Вземане на решения

Чл. 30. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на Общото събрание се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат, както следва:

1. (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) С мнозинство от 2/3 от присъстващите се вземат решенията по чл. 28, т. 1, т. 5 и т.6 от настоящия Устав.

2. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички членове с право на глас са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

(3) Решения относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателите на Сдружението.

(4) Когато Общото събрание подготви решение за изключване на член, Общото събрание е длъжно да предупреди в 14 (четиринадесет)-дневен срок предложения за изключване член и да го изслуша, когато изключваният желае да даде обяснения, свързани с изключването му.

Право на глас

Чл. 32. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

 

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

(3) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Асоциираните членове нямат право на глас.

Управителен съвет

Чл.33. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и управлява дейността на Сдружението.

(2) Управителният съвет:

1. ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението.

2. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.

3. свиква Общото събрание по определения от Устава ред.

4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на Сдружението.

5. разпределя и изпълнява утвърдения от Общото събрание бюджет.

6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението.

7. определя броя, функциите и възнаграждението на администрацията на Сдружението.

8. приема правила за контрол върху направените дарения.

9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.

10. предлага на Общото събрание приемане или изключване на членове.

11. взема решения по други важни въпроси, засягащи оперативното управление на Сдружението.

12. Взема решения за участие в други организации.

13. Взема решения за създаване на помощни органи за изпълнение на специфични дейности на Сдружението.

14. Взема решения за условията за предоставяне на права върху търговската марка на Сдружението в полза на трети лица.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания всеки месец

(4) (нова – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Решенията на Управителния съвет могат да се вземат неприсъствено, ако всички членове с право на глас са заявили писмено съгласието си за решението.

(5 – предишна ал.4, реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Управителният съвет се отчита периодично (веднъж годишно) пред Общото събрание за дейността си.

Състав

Чл.34. (изм. – реш. на ОС от 21.02.2023 г.) Управителният съвет се състои от девет физически лица – представители на членовете на Сдружението, включително и двама Председатели. Асоциираните членове нямат право да излъчват свои представители за членове на Управителния съвет.

Чл.35. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Членовете на Управителния съвет осъществяват дейността си по този Устав безвъзмездно.

(3) Председателите на Сдружението са и Председатели на Управителния съвет по право.

(4) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

1. Поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт.

2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението.

3. При трайна невъзможност на изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.

4. Когато действа в разрез със задълженията си.

5. При подаване на оставка.

6. По искане на члена на Сдружението, номинирал члена на Управителния съвет.

(5) Членството може да бъде прекратено доброволно също и при деклариране на оставка пред Общото събрание на редовно негово заседание, като в този случай не е необходимо подаване на оставка в писмен вид.

(6) В случай на подадена молба за прекратяване на членството, тази молба се разглежда от Общото събрание в 6 (шест) – месечен срок.

Чл.36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

Свикване

Чл.37. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателите.

(2) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко петима от членовете му.

(3) Ако Председател/ите не свикат заседание на Управителния съвет в определения в чл. 33, ал. 3 срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите му членове.

(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.38. (1) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет. Решенията по чл. 33, ал. 2, т. 2, т. 9 и по чл. 44, ал. 2 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(2) За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и подреждат в нарочна книга.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председатели

Чл. 39. Председатели на Сдружението може да бъдат само дееспособни физически лица – членове на Управителния съвет.

Чл. 40. Двамата председатели се избират за срока по чл. 35, ал. 1 от Устава.

Чл. 41. (1) Председателите на Сдружението:

1. Представляват Сдружението заедно и поотделно. За целта всеки от тях представя нотариално заверен образец от подписа си в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

2. Организират изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

3. Свикват Управителния съвет.

(2) Председателите имат право да извършват всички дейности и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

(3) За своята дейност Председателите се отчитат пред Общото събрание.

Чл. 42. Мандатът на всеки Председател на Сдружението се прекратява от Общото събрание:

1. По негова молба, заявена писмено пред Общото събрание.

2. Когато действа в разрез със задълженията се и с това пречи на нормалната работа на Сдружението.

3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.

4. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено).

5. При смърт.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43. (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

(2) С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на “Българска Асоциация за развитие на лизинговия бизнес”, проведено на 14 юни 2005 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав, както и на общото събрание на “Българска асоциация на лизинговите компании”, проведено на 1 септември 2005 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав, и изменен на Общо събрание на “Българска Асоциация за лизинг”, проведено на 21 февруари 2017 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав, изменен на Общо събрание на “Българска Асоциация за лизинг”, проведено на 19.02.2019 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав, и изменен на Общо събрание на “Българска Асоциация за лизинг”, проведено на 21.02.2023 г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол

§ 2. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

§ 3. Настоящият Устав е изготвен на английски и на български език. Меродавен при несъответствия между текстовете на български и английски език и при тълкуване на разпоредбите на този Устав, е българският текст.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ

Изтеглете като PDF файл

 

Сдружение ”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ“, РЪКОВОДЕНА от желанието за:

 • Подобряване на търговското и данъчното законодателство в България чрез внедряване на европейски критерии и норми, регламентиращи лизинговата дейност;
 • Защита на интересите на членовете на Асоциацията и популяризиране на лизинга като форма на финансиране;
 • Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на лоялната конкуренция на лизинговия пазар чрез създаване на данъчни преимущества за лизинга;

като ПРИДАВА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА етичните принципи,

 

ПРЕПОРЪЧВА тяхното съблюдаване във взаимоотношенията както между Асоциацията и нейните Членове, така и между самите Членове – лизингови компании, във взаимоотношенията с техните Клиенти – лизингополучатели и с Доставчиците.

 

Етичният кодекс се състои от следните части:

 

 1. Цели на Етичния кодекс на Българска асоциация за лизинг(БАЛ)
 2. Oтношения между лизинговите компании- членове на БАЛ
 • Oтношения между лизинговите компании и БАЛ
 1. Отношения между лизинговите компании и клиентите
 2. Отношения между лизинговите компании и доставчиците
 3. Етични правила за членовете на Управителен съвет.
 • Заключителни правила

 

 

 1. ЦЕЛИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ

 

Настоящият документ е доброволен акт, наричан по- долу „Кодекса”, приет от Българска асоциация за лизинг, наричана по- долу „Сдружението” или „БАЛ“, със следните цели:

 

Член 1.           Да създаде писани етични принципи за лизинговите компании в България – членове на БАЛ, наричани по-долу „Членовете”.

 

Член 2.           Да стимулира взаимното разбирателство, честната и свободна конкуренция между Членовете, създаването на оптимални условия за защита правата и законните интереси на клиентите, развитието на лизинговия бизнес и поддържането на доброто име на Сдружението и нейните Членове.

 

 

 

 1. II. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ -ЧЛЕНОВЕ НА БАЛ

 

Член 3.           Членовете на БАЛ следва да спазват принципа на честна и лоялна конкуренция в бизнес отношенията помежду си, при използване само на законосъобразни и отговарящи на етичните норми средства.

 

Член 4.         Отношенията между Членовете се основават на достъпност, взаимност и доверие, като Членовете обменят помежду си информация, която е актуална и достоверна.

 

Член 5.            Членовете не използват в която и да е реклама невярна или заблуждаваща информация относно своята или на конкурентите си дейност и не прилагат рекламен подход, който е в противоречие с добрата търговска практика и уврежда или може да увреди отношенията помежду им или отношенията им с клиентите.

 

Член 6.           Привличането на нови клиенти следва да се извършва от Членовете чрез изтъкване на преимуществата на собствената оферта, а не чрез негативни оценки на офертите на другите Членове.

 

Член 7.           Служителите на Членовете на Сдружението във връзка с това се въздържат от негативни коментари или оценки за другите Членове.

 

 

III.      ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И АСОЦИАЦИЯТА

 

Член 8.           Сдружението представлява и защитава със съответните форми и средства интересите на Членовете пред държавните органи, други органи и организации, при провеждане на вътрешни и международни форуми,. Сдружението съдейства за обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласувано мнение на Членовете относно законодателството в областта на лизинговата дейност.

 

Член 9.            Сдружението провежда под свое ръководство периодични срещи и информира Членовете за действащите нормативни актове, приети от Народното Събрание, министерства и ведомства в страната, касаещи лизинговата дейност и дава информация на Членовете и обществеността за международни договори, конвенции или други международни разпоредби в същата областта.

 

Член 10.          Сдружението съдейства за разрешаването на различни спорни въпроси между Членовете, включително чрез привличането на подходящи специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

 

Член 11.         Членовете следват принципа на взаимна честност и доверие към Сдружението и не допускат увреждане на доброто му име. В случаи на констатирани нередности, Членовете, приели настоящия Кодекс, сигнализират Управителния съвет на Сдружението.

 

 

 1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И КЛИЕНТИТЕ

 

Член 12.         При извършване на сделки и сключване на договори с клиентите, Членовете зачитат интересите и правата на клиента при спазване на законите, вътрешните правила на лизинговата компания, както и на настоящия Кодекс.

 

Член 13.          Членовете идентифицират клиента – лизингополучател, преди подписването на договор с него за лизингови продукти или услуги, при спазване на законовите изисквания. Те не влизат в договорни отношения и не извършват операции с анонимни или недобросъвестни лица, както и в случаите, когато законът го забранява.

 

Член 14.         Членовете (включително и техните служители) не следва да приемат или провокират даването на каквито и да е нерегламентирани материални или нематериални облаги с оглед извършването или въздържането от извършване на определени действия по служба, дори когато приемането им не би съставлявало престъпление.

 

Член 15.         Членовете по никакъв начин не възпрепятстват реализиране на правото на клиент да избере лизингова компания, както и лизингов продукт или услуга.

 

Член 16.         Отношенията между Членовете и клиента са регламентирани в писмен вид, ясно и разбираемо, като клаузите включват правата и задълженията и на двете страни.

 

Член 17.         Членовете осигуряват пълна, достоверна и достъпна информация за основните продукти или услуги, които предлагат, начините за начисляване на дължимите плащания и цената на лизинговите услуги.

 

Член 18.         Писмените условия и сроковете по договорите за лизинговите продукти или услуги се формулират на достъпен език, без въвеждащи в заблуждение термини и изрази, при максимално избягване на чуждици, като се съпътстват с точно и балансирано описание на взаимоотношенията между клиента и съответния Член.

 

Член 19.          Членовете консултират клиентите си в зависимост от спецификата на случая, като предоставят точна и професионална информация относно сделките и особеностите при използването на отделния актив.

 

 

Член 20.         При предлагането на своите продукти и услуги към клиентите Членовете не следва да прилагат бизнес и данъчни практики, които биха навредили  на репутацията и перспективите на лизинговия бизнес.

 

 

 1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ И ДОСТАВЧИЦИ

 

Член 21.         Отношенията между Член и доставчик на продукти или услуги се уговарят свободно, при спазване на закона и принципите на честна и лоялна конкуренция в бизнес отношенията, като се избягва прилагане на бизнес и данъчни практики, които биха навредили  на репутацията и перспективите на лизинговия бизнес.

 

 

 

 1. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАЛ

 

Член 22.          Членовете на ръководните органи на Сдружението не следва да използват позициите си в него с цел популяризиране на Членове, привличане на клиенти или получаване на други изгоди за тях лично или за Членовете, които представляват.

 

Член 23.         При публични прояви членовете на ръководните органи на БАЛ ясно разграничават функциите си в Сдружението от тези в компаниите си Членове. При тези свои изяви членовете на ръководните органи на Сдружението следва изрично да упоменават дали изказват мнения и становища на Сдружението, на неговия Член или свое лично мнение.

 

 

VII.     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 24.         Настоящият Етичен кодекс е приет от Управителен Съвет на Сдружението  на 17 октомври 2006г. и изменен на заседание на Общото събрание на БАЛ, състояло се на 21 февруари 2017 г. и на заседание на Общото събрание на БАЛ, състояло се на 21.02.2023 г.

 

 

Член 25.         Членовете могат доброволно да приемат Кодекса чрез писмена декларация, с която се ангажират да спазват неговите принципи и конкретни разпоредби. Настоящият Етичен кодекс, както и списък на приелите да го спазват Членове, се публикуват на интернет страницата на Асоциацията. Всеки член, който е приел Кодекса и е включен в списъка, може да се представя като Член на БАЛ, приел и спазващ Етичния кодекс на Сдружението.

 

Член 26.         По смисъла на този Етичен кодекс членовете на ръководните органи на Сдружението са членове на Управителния съвет или членове на специални комисии, създадени по решение на Управителен съвет. Спазването на етичните норми на Кодекса, по отношение на задълженията на членовете на ръководните органи е задължително.

 

Член 27.         Служителите на Сдружението запазват неутрална позиция при спорове между Членовете във връзка с Етичния кодекс.

 

Член 28.         Управителният съвет следи за спазване на Етичния кодекс като за целта може да одобри създаване на специална комисия, която разглежда конкретни случаи и представя информация на Управителния съвет.

 

Член 29.         Управителният съвет може да вземе решение по въпроса дали има нарушение на Етичния кодекс и доколко сериозно е то. На базата на това свое решение Управителният съвет може да вземе решение да препоръча на отделни Членове мерки, с чието прилагане те да коригират своето поведение и да съобразят действията си с нормите на Кодекса. В случаи на тежки и системни нарушения на Етичния кодекс Управителният съвет може да вземе решение за изключване на нарушилите Кодекса Членове от списъка на приелите и спазващи го. Изключените от този списък Членове не биха могли да се представят като Член на БАЛ, приел и спазващ Етичния кодекс на Сдружението.