Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2023 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 682 727 21.97%
Компютри и подобно електронно оборудване 4 390 0.14%
Товарни и лекотоварни автомобили 766 541 24.67%
Леки автомобили 1 562 772 50.29%
Недвижимо имущество 46 080 1.48%
Други 44 837 1.44%
Общо 3 107 347 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2023 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 412 876
24.49%
Компютри и подобно електронно оборудване 7 593 0.13%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 447 267 25.08%
Леки автомобили 2 683 785 46.51%
Недвижимо имущество 137 250 2.38%
Други 80 965 1.40%
Общо 5 769 736 100%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2023 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 337 0.32%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0.00%
Товарни и лекотоварни автомобили 10 851 10.38%
Леки автомобили 93 367 89.30%
Недвижимо имущество 0 0.00%
Други 0 0.00%
Общо 104 555 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2023 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 5 089
1.52%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0.00%
Товарни и лекотоварни автомобили 27 240 8.14%
Леки автомобили 202 513 60.52%
Недвижимо имущество 261 0.08%
Други 99 498 29.74%
Общо 334 601 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2023 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 127 862
2.22%
1-5 години 4 373 814 75.81%
Над 5 години 1 174 314 20.35%
Необслужвани 93 746 1.62%
Общо 5 769 736 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2023 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 2 834 0.85%
1-5 години 329 282 98.41%
Над 5 години 2 485 0.74%
Общо 334 601 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2022 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 743 496 27.78%
Компютри и подобно електронно оборудване 6 407 0.24%
Товарни и лекотоварни автомобили 673 894 25.18%
Леки автомобили 1 232 011 46.04%
Недвижимо имущество 13 383 0.50%
Други 6 788 0.25%
Общо 2 675 979 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2022 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 372 330 27.80%
Компютри и подобно електронно оборудване 7 804 0.16%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 238 715 25.09%
Леки автомобили 2 140 628 43.36%
Недвижимо имущество 121 172 2.45%
Други 56 300 1.14%
Общо 4 937 148 100%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2022 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 164 0.58%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0.00%
Товарни и лекотоварни автомобили 8 727 4.35%
Леки автомобили 79 529 39.64%
Недвижимо имущество 2 959 1.47%
Други 108 266 53.96%
Общо 200 645 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2022 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 6 352 1.79%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0.00%
Товарни и лекотоварни автомобили 23 381 6.57%
Леки автомобили 176 131 49.51%
Недвижимо имущество 8 691 2.44%
Други 141 197 39.69%
Общо 355 752 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2022 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 107 041 2.17%
1-5 години 3 820 831 77.39%
Над 5 години 902 883 18.29%
Необслужвани 106 393 2.15%
Общо 4 937 148 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2022 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 4 729 1.33%
1-5 години 340 421 95.69%
Над 5 години 10 602 2.98%
Общо 355 752 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2021 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 525 931 24.24%
Компютри и подобно електронно оборудване 7 103 0.33%
Товарни и лекотоварни автомобили 606 951 27.98%
Леки автомобили 1 008 035 46.47%
Недвижимо имущество 12 767 0.59%
Други 8 495 0.39%
Общо 2 169 282 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2021 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 021 757 23.48%
Компютри и подобно електронно оборудване 8 969 0.21%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 307 002 30.04%
Леки автомобили  1 816 175 41.74%
Недвижимо имущество 131 727 3.03%
Други 65 064 1.50%
Общо 4 350 694 100%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2021 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 027 2.75%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 12 724 17.29%
Леки автомобили 58 514 79.51%
Недвижимо имущество 0 0,00%
Други 324 0.44%
Общо 73 589 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2021 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 3 603 1.61%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 23 316 10.39%
Леки автомобили 154 008 68.63%
Недвижимо имущество 10 487 4.67%
Други 32 984 14.70%
Общо 224 398 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2021 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 96 449 2.22%
1-5 години 3 314 791 76.19%
Над 5 години 847 302 19.48%
Необслужвани 92 152 2.12%
Общо 4 350 694 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2021 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 4 579 2.04%
1-5 години 206 365 91.96%
Над 5 години 13 454 6.00%
Общо 224 398 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2020 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 452 768 25,93%
Компютри и подобно електронно оборудване 3 499 0,20%
Товарни и лекотоварни автомобили 480 398 27,51%
Леки автомобили 764 178 43,76%
Недвижимо имущество 24 866 1,42%
Други 20 631 1,18%
Общо 1 746 340 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2020 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 929 988 22,75%
Компютри и подобно електронно оборудване 7 304 0,18%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 281 587 31,35%
Леки автомобили 1 634 208 39,98%
Недвижимо имущество 155 052 3,79%
Други 79 324 1,94%
Общо 4 087 463 100%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2020 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 956 2,52%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 10 347 13,35%
Леки автомобили 51 201 66,08%
Недвижимо имущество 0 0,00%
Други 13 979 18,04%
Общо 77 483 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2020 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1 956 0,89%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 25 538 11,56%
Леки автомобили 149 361 67,61%
Недвижимо имущество 11 182 5,06%
Други 32 875 14,88%
Общо 220 912 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2020 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 84 920 2,08%
1-5 години 3 061 182 74,89%
Над 5 години 829 552 20,30%
Необслужвани 111 809 2,74%
Общо 4 087 463 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2020 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 14 303 6,47%
1-5 години 193 451 87,57%
Над 5 години 13 158 5,96%
Общо 220 912 100,00%

*Данни от 46 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2019 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 482 435 22,99%
Компютри и подобно електронно оборудване 5 518 0,26%
Товарни и лекотоварни автомобили 712 313 33,94%
Леки автомобили 878 936 41,88%
Недвижимо имущество 13 362 0,64%
Други 6 003 0,29%
Общо 2 098 567 100,00%

*Данни от 48 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2019 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 852 887 20,93%
Компютри и подобно електронно оборудване 8 455 0,21%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 331 082 32,67%
Леки автомобили 1 631 226 40,03%
Недвижимо имущество 172 908 4,24%
Други 78 012 1,91%
Общо 4 074 570 100,00%

*Данни от 48 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2019 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 20 0,02%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 5 999 6,71%
Леки автомобили 76 592 85,61%
Недвижимо имущество 271 0,30%
Други 6 581 7,36%
Общо 89 463 100,00%

*Данни от 48 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2019 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 33 0,02%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 29 102 13,35%
Леки автомобили 150 064 68,84%
Недвижимо имущество 11 646 5,34%
Други 27 141 12,45%
Общо 217 986 100,00%

*Данни от 48 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2019 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 88 550 2,17%
1-5 години 3 223 394 79,11%
Над 5 години 628 244 15,42%
Необслужвани 134 382 3,30%
Общо 4 074 570 100,00%

*Данни от 48 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2018 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 19 212 8,81%
1-5 години 187 348 85,94%
Над 5 години 11 426 5,24%
Общо 217 986 100,00%

*Данни от 48 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2018 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 408 842 20,71%
Компютри и подобно електронно оборудване 6 277 0,32%
Товарни и лекотоварни автомобили 640 159 32,43%
Леки автомобили 887 679 44,97%
Недвижимо имущество 19 451 0,99%
Други 11 726 0,59%
Общо 1 974 134 100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2018 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 765 777 20,09%
Компютри и подобно електронно оборудване 9 396 0,25%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 248 229 32,74%
Леки автомобили 1 445 757 37,93%
Недвижимо имущество 253 391 6,65%
Други 89 538 2,35%
Общо 100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2018 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 0 0,00%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 16 257 17,15%
Леки автомобили 72 214 76,17%
Недвижимо имущество 0 0,00%
Други 6 336 6,68%
Общо 100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2018 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 305 0,14%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 28 228 12,51%
Леки автомобили 159 330 70,59%
Недвижимо имущество 11 672 5,17%
Други 26 166 11,59%
Общо 100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2018 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 83 648 2,19%
1-5 години 2 916 941 76,52%
Над 5 години 545 070 14,30%
Необслужвани 266 429 6,99%
Общо 100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2018 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 19 644 8,70%
1-5 години 194 385 86,13%
Над 5 години 11 672 5,17%
Общо 100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2017 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 280 723 17,26%
Компютри и подобно електронно оборудване 7 920 0,49%
Товарни и лекотоварни автомобили 527 177 32,41%
Леки автомобили 733 125 45,07%
Недвижимо имущество 40 848 2,51%
Други 36 782 2,26%
Общо 1 626 575 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2017 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 657 657 19,20%
Компютри и подобно електронно оборудване 11 441 0,33%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 131 327 33,03%
Леки автомобили 1 215 951 35,50%
Недвижимо имущество 295 502 8,63%
Други 113 078 3,30%
Общо 3 424 956 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2017 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 90 0,10%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 10 480 11,08%
Леки автомобили 53 391 56,45%
Недвижимо имущество 0 0,00%
Други 30 618 32,37%
Общо 94 579 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2017 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 866 0,48%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 22 633 12,66%
Леки автомобили 114 654 64,14%
Недвижимо имущество 11 916 6,67%
Други 28 692 16,05%
Общо 178 761 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2017 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 47 291 1,38%
1-5 години 2 544 626 74,30%
Над 5 години 554 308 16,18%
Необслужвани 278 731 8,14%
Общо 3 424 956 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2017 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 15 463 8,65%
1-5 години 151 382 84,68%
Над 5 години 11 916 6,67%
Общо 100,00%

*Данни от 47 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2016 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 316 970 20,87%
Компютри и подобно електронно оборудване 6 630 0,44%
Товарни и лекотоварни автомобили 570 372 37,56%
Леки автомобили 555 874 36,60%
Недвижимо имущество 38 712 2,55%
Други 30 096 1,98%
Общо 1 518 654 100,00%

*Данни от 42 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2016 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 660 155 20,67%
Компютри и подобно електронно оборудване 13 166 0,41%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 089 258 34,11%
Леки автомобили 998 360 31,26%
Недвижимо имущество 330 453 10,35%
Други 101 903 3,19%
Общо 3 193 295 100,00%

*Данни от 42 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2016 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 0 0,00%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 13 228 22,93%
Леки автомобили 44 454 77,07%
Недвижимо имущество 0 0,00%
Други 0 0,00%
Общо 57 682 100,00%

*Данни от 42 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2016 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 096 1,73%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 19 883 16,43%
Леки автомобили 86 910 71,80%
Недвижимо имущество 12 148 10,04%
Други 0 0,00%
Общо 121 038 100,00%

*Данни от 42 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2016 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 35 713 1,12%
1-5 години 2 330 467 72,98%
Над 5 години 507 661 15,90%
Необслужвани 319 454 10,00%
Общо 3 193 295 100,00%

*Данни от 42 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2016 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 12 687 10,48%
1-5 години 96 203 79,48%
Над 5 години 12 148 10,04%
Общо 121 038 100,00%

*Данни от 42 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2015 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 338 381 23,71%
Компютри и подобно електронно оборудване 12 085 0,85%
Товарни и лекотоварни автомобили 586 615 41,10%
Леки автомобили 443 896 31,10%
Недвижимо имущество 30 351 2,13%
Други 16 028 1,12%
Общо 1 427 356 100,00%

*Данни от 44 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2015 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 658 978 22,01%
Компютри и подобно електронно оборудване 15 893 0,53%
Товарни и лекотоварни автомобили 961 298 32,11%
Леки автомобили 850 297 28,40%
Недвижимо имущество 406 793 13,59%
Други 100 656 3,36%
Общо 2 993 861 100,00%

*Данни от 44 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2015 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 169 0,99%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 4 789 28,07%
Леки автомобили 6 693 39,23%
Недвижимо имущество 5 408 31,70%
Други 0 0,00%
Общо 17 059 100,00%

*Данни от 44 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2015 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 3 490 3,68%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 11 069 11,68%
Леки автомобили 67 858 71,57%
Недвижимо имущество 12 390 13,07%
Други 0 0,00%
Общо 94 807 100,00%

*Данни от 44 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2015 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 20 641 0,69%
1-5 години 2 028 092 67,74%
Над 5 години 556 687 18,59%
Необслужвани 388 441 12,97%
Общо 2 993 861 100,00%

*Данни от 44 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2015 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 3 110 3,28%
1-5 години 79 305 83,65%
Над 5 години 12 392 13,07%
Общо 94 807 100,00%

*Данни от 44 дружества, източник БНБ

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2014 г.
по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 289 023 24,94%
Компютри и подобно електронно оборудване 9 311 0,80%
Товарни и лекотоварни автомобили 413 349 35,67%
Леки автомобили 347 029 32,28%
Недвижимо имущество 51 445 5,44%
Други 21 694 1,87%
Общо 1 158 850 100,00%

*Данни от 62 дружества, източник БНБ

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2014 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 784 740 25.88%
Компютри и подобно електронно оборудване 12 781 0.42%
Товарни и лекотоварни автомобили 813 065 26.81%
Леки автомобили 853 989 28.16%
Недвижимо имущество 462 473 15.25%
Други 105 529 3.48%
Общо 3 032 577 100,00%

*Данни от 62 дружества, източник БНБ

Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2017 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*   %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 3 027 4.85%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 6 859 10.99%
Леки автомобили 52 546 84.17%
Недвижимо имущество 0 0,00%
Други 0 0,00%
Общо 62 432 100,00%

*Данни от 62 дружества, източник БНБ

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2014 г. по тип актив

Тип актив Стойност (в хил. лв)*  %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 5 240 5.63%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 11 521 12.39%
Леки автомобили 69 117 74.31%
Недвижимо имущество 7 129 7.67%
Други 0 0,00%
Общо 93 007 100,00%

*Данни от 62 дружества, източник БНБ

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2014 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 26 852 0.89%
1-5 години 1 673 994 55.20%
Над 5 години 627 540 20.69%
Необслужвани 704 191 23.22%
Общо 3 032 577 100,00%

*Данни от 62 дружества, източник БНБ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2014 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок Стойност (в хил. лв)*  %
До 1 година 1 692 1.82%
1-5 години 84 186 90.52%
Над 5 години 7 129 7.67%
Общо 93 007 100,00%

*Данни от 62 дружества, източник БНБ